آرشيو اخبار مرکز اسلامی

  برنامه ها و رويدادها

 

 

صفحه   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  

 برگزاری پنجاه و دومين نشست هفتگی فارسی زبانان تحت عنوان " ديدار هفته "

28 مى 2010
برگزاری پنجاه و دومين نشست هفتگی فارسی زبانان تحت عنوان " ديدار هفته " در مرکز اسلامی انگليس پنجاه و دومين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن در روزجمعه 28 ماه می 2010 و با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث
... بيشتر


 برگزاری پنجاه و يکمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

21 مى 2010
برگزاری پنجاه و يکمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " مرکز اسلامی انگليس در روزجمعه 21 ماه می 2010 ميزبان پنجاه و يکمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن با حض
... بيشتر


 برگزاری پنجاهمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

14 مى 2010
برگزاری پنجاهمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " مرکز اسلامی انگليس در روزجمعه چهاردهم ماه می 2010 ميزبان پنجاهمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن با حضور عل
... بيشتر


 برگزاری چهل و نهمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

7 مى 2010
برگزاری چهل و نهمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " چهل و نهمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد دينی ، فرهنگی و اجتما
... بيشتر


 برگزاری چهل و هشتمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

30 آوريل 2010
برگزاری چهل و هشتمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " چهل و هشتمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد دينی ، فرهنگی و اجت
... بيشتر


 ادامه بحث " زندگي پس از زندگي " در چهل و هفتمين نشست ديدار هفته فارسي زبانان در مرکز اسلامي انگليس

23 آوريل 2010
ادامه بحث " زندگي پس از زندگي " در چهل و هفتمين نشست ديدار هفته فارسي زبانان در مرکز اسلامي انگليس چهل و هفتمين نشست هفتگي فارسي زبانان مقيم لندن تحت عنوان " ديدار هفته " با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد ديني ، فرهنگي و اجتماعي ؛ در روزجمع
... بيشتر


 برگزاری چهل و ششمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

16 آوريل 2010
برگزاری چهل و ششمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " چهل و ششمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن تحت عنوان " ديدار هفته " با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد دين®
... بيشتر


 برگزاری چهل و پنجمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

9 آوريل 2010
برگزاری چهل و پنجمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " چهل و پنجمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن تحت عنوان " ديدار هفته " با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد دين
... بيشتر


 " زندگي پس از زندگي " عنوان مطالب ارائه شده در چهل و چهارمين نشست هفتگي فارسي زبانان در مرکز اسلامي انگليس

2 آوريل 2010
" زندگي پس از زندگي " عنوان مطالب ارائه شده در چهل و چهارمين نشست هفتگي فارسي زبانان در مرکز اسلامي انگليس چهل و چهارمين نشست هفتگي فارسي زبانان مقيم لندن تحت عنوان " ديدار هفته " با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد ديني ، فرهنگي و اجتماعي ؛
... بيشتر


 برگزاري چهل و سومين نشست هفتگي فارسي زبانان تحت عنوان " ديدار هفته " در مرکز اسلامي انگليس

26 مارس 2010
برگزاري چهل و سومين نشست هفتگي فارسي زبانان تحت عنوان " ديدار هفته " در مرکز اسلامي انگليس چهل و سومين نشست هفتگي فارسي زبانان مقيم لندن تحت عنوان " ديدار هفته " با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد ديني ، فرهنگي و اجتماعي ؛ در روزجمعه 26 مار
... بيشتر


صفحه   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  

 

 سایر مراکز اسلامی

مرکز اسلامی منچستر

مرکز اسلامی نیوکاسل

مرکز اسلامی بیرمنگهام

مرکز اسلامی گلاسکو (الهدی)