آرشيو اخبار مرکز اسلامی

  برنامه ها و رويدادها

 

 

صفحه   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  

 برگزاری پنجاهمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

14 مى 2010
برگزاری پنجاهمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " مرکز اسلامی انگليس در روزجمعه چهاردهم ماه می 2010 ميزبان پنجاهمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن با حضور عل
... بيشتر


 برگزاری چهل و نهمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

7 مى 2010
برگزاری چهل و نهمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " چهل و نهمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد دينی ، فرهنگی و اجتما
... بيشتر


 برگزاری چهل و هشتمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

30 آوريل 2010
برگزاری چهل و هشتمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " چهل و هشتمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد دينی ، فرهنگی و اجت
... بيشتر


 ادامه بحث " زندگي پس از زندگي " در چهل و هفتمين نشست ديدار هفته فارسي زبانان در مرکز اسلامي انگليس

23 آوريل 2010
ادامه بحث " زندگي پس از زندگي " در چهل و هفتمين نشست ديدار هفته فارسي زبانان در مرکز اسلامي انگليس چهل و هفتمين نشست هفتگي فارسي زبانان مقيم لندن تحت عنوان " ديدار هفته " با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد ديني ، فرهنگي و اجتماعي ؛ در روزجمع
... بيشتر


 برگزاری چهل و ششمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

16 آوريل 2010
برگزاری چهل و ششمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " چهل و ششمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن تحت عنوان " ديدار هفته " با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد دين®
... بيشتر


 برگزاری چهل و پنجمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

9 آوريل 2010
برگزاری چهل و پنجمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " چهل و پنجمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن تحت عنوان " ديدار هفته " با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد دين
... بيشتر


 " زندگي پس از زندگي " عنوان مطالب ارائه شده در چهل و چهارمين نشست هفتگي فارسي زبانان در مرکز اسلامي انگليس

2 آوريل 2010
" زندگي پس از زندگي " عنوان مطالب ارائه شده در چهل و چهارمين نشست هفتگي فارسي زبانان در مرکز اسلامي انگليس چهل و چهارمين نشست هفتگي فارسي زبانان مقيم لندن تحت عنوان " ديدار هفته " با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد ديني ، فرهنگي و اجتماعي ؛
... بيشتر


 برگزاري چهل و سومين نشست هفتگي فارسي زبانان تحت عنوان " ديدار هفته " در مرکز اسلامي انگليس

26 مارس 2010
برگزاري چهل و سومين نشست هفتگي فارسي زبانان تحت عنوان " ديدار هفته " در مرکز اسلامي انگليس چهل و سومين نشست هفتگي فارسي زبانان مقيم لندن تحت عنوان " ديدار هفته " با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد ديني ، فرهنگي و اجتماعي ؛ در روزجمعه 26 مار
... بيشتر


 برگزاري چهل و دومين نشست هفتگي فارسي زبانان تحت عنوان " ديدار هفته " در آستانه نوروز در مرکز اسلامي انگليس

19 مارس 2010
برگزاري چهل و دومين نشست هفتگي فارسي زبانان تحت عنوان " ديدار هفته " در آستانه نوروز در مرکز اسلامي انگليس چهل و دومين نشست هفتگي فارسي زبانان مقيم لندن تحت عنوان " ديدار هفته " و درآستانه فرا رسيدن سال نوشمسي 1389 ونوروز و با حضور علاقمندان به ش
... بيشتر


 برگزاري چهل و يکمين نشست هفتگي فارسي زبانان تحت عنوان " ديدار هفته " در مرکز اسلامي انگليس

12 مارس 2010
برگزاري چهل و يکمين نشست هفتگي فارسي زبانان تحت عنوان " ديدار هفته " در مرکز اسلامي انگليس چهل و يکمين نشست هفتگي فارسي زبانان مقيم لندن تحت عنوان " ديدار هفته " با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد ديني ، فرهنگي و اجتماعي ؛ در روزجمعه 12 مار
... بيشتر


صفحه   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  

 

 سایر مراکز اسلامی

مرکز اسلامی منچستر

مرکز اسلامی نیوکاسل

مرکز اسلامی بیرمنگهام

مرکز اسلامی گلاسکو (الهدی)