مجله الکترونيک نسیم

نوروز در سایر نقاط جهان

نوروز درتاجیکستان

مردم تاجيكستان در ايام نوروز خانهتكاني ميكنند تا گردي از سال كهنه باقي نماند. خانوادههاي تاجيك با طلوع اولين روز بهاري به سرعت وسايل خانه را خارج كرده و پارچهاي سرخرنگ كه نشانه نيكي و خوشي ايام سال است روي سر در خانه آويزان ميكنند سپس وسايل را مرتب در خانه چيده و پنجره را باز ميكنند تا هواي بهاري وارد خانه شود. مردم تاجيك علاوه بر خوردن شيرينيهاي مختلف، در نوروز مسابقات مختلفي همچون خروس جنگي و كشتي محلي اجرا ميكنند. زنان هم غذايي به نام «باج» كه كلهپاچه گوسفند با گندم است، ميپزند. از جمله برنامههاي ديگر اين كشور رژه نوروزي است.

نوروز در افغانستان

مردم افغانستان در نوروز به زيارت «مزار شريف» ميروند. دو خوراكي عمده نوروز در افغانستان ماهي و يك شيريني به نام «جلبي» ميباشد. در اين روز دامادهاي جوان به خانههاي نامزدهايشان ميروند و براي آنها ماهي و جلبي هديه ميبرند. از برنامههاي هميشگي نوروز در اين كشور، مسابقه «بزكشي» است كه همه مردم افغان به آن علاقه دارند.

 

نوروز در آذربايجان

يكي از بزرگترين جشنهاي مردم آذربايجان، عيد نوروز است. مردم اين كشور براي باشكوهتر شدن اين جشن تدارك ويژهاي ميبينند. آنها از چند روز قبل در تب و تاب تهيه بساط سفره عيد هستند و براي اين روزها شعر و ترانه و چيستان ميسازند. آنها پيش از رسيدن نوروز رخت و لباس نو ميخرند و وسايل خانه را نو ميكنند. از ديگر رسوم آذريها، چهارشنبهسوري و فال گوش ايستادن دختران دمبخت پشت در خانههايشان است. آنها در دل نيت ميكنند و پشت در ميايستند. اگر اولين حرفي كه بشنوند حرفي خوب و موافق باشد، آرزويشان برآورده ميشود و اگر حرف نامناسبي بشنوند يعني به حاجت دل خود نميرسند.

نوروز در مناطق كردنشين عراق و تركيه

نوروز از اعياد ملي كردها به شمار ميرود. اقوام كرد اين دو كشور مثل ايرانيان چهارشنبهسوري را جشن ميگيرند و با آن به استقبال نوروز ميروند. اين افراد كه تا همين چند سال پيش به طور خصوصي و در خانههاي خود نوروز را جشن ميگرفتند، حال در فضاهاي باز به جشن و سرور ميپردازند و آتشبازي به راه مياندازند. خانوادههاي كرد براي عيد لباس نو ميخرند و تعطيلات به گردش و مهماني ميروند.

نوروز در پاكستان

از آداب و رسوم عيد نوروز در ميان مردم پاكستان خانه تكاني و خريدن و پوشيدن لباسهاي نو و تميز و پختن يا تهيه انواع شيريني مثل «گلاب حامن»، شكر پاره، سوهان حلوا و پختن غذاهاي معروف اين ايام از جمله «بش بارماق» ميباشد. مردم پاكستان در ايام نوروز از گفتار نامناسب پرهيز ميكنند. همچنين سرودن اشعار نوروزي در اين روزها بسيار مرسوم است. پاكستانيها نوروز را «عالمافروز» مينامند يعني روز تازه رسيده كه با ورود خود جهان را روشن و درخشان ميكند.

نوروز در تركمنستان

در تركمنستان دوبار جشن سال نو گرفته ميشود يك بار جشن سال نوي مسيحي و ديگري عيد نوروز كه نشانه احياي دوباره آداب و رسوم ديرينه مردم تركمنستان است. مردم تركمنستان در اين ايام با پختن غذاهاي معروفي همچون «سمني» (سمنو) و «نوروزبامه» به اجراي بازيها و جشنهاي مختلف ميپردازند. از جمله مسابقههاي تركمنها در اين روزها مسابقات اسبدواني، كشتي، خروس جنگي، شاخزني ميشها و تاببازي ميباشد. تركمنها هم در اين عيد به ديد و بازديد از اقوام ميپردازند. زنان تركمن در خانه سفره عيد پهن ميكنند و با لباسهاي محلي كنار آن مينشينند. نان مخصوص نوروز جزء لاينفك اين سفره است و گندم كه نشانه روزي است در كنار آن قرار دارد.