95 - page 40

دهه فجر براى كشور ما یك فرصت تاریخى بود و ملت ما را از
یك حصار بسیار خطرناك خارج كرد. تا وقتى یك ملت در حصار
فرهنگ
ّ
مردم و ضد
ّ
یك حكومت وابسته و فاسد و ضد
ِ
استبداد
و دین قرار دارد، هیچ چیز زیبا و مطلوبى كه زندگى آنها را از
ى و معنوى اعتلاء بخشد و پیش ببرد، نمى‏تواند در بین
ّ
لحاظ ماد
ام دهه فجر براى ملت ایران، روزهاى فراموش
ّ
آنها پا بگیرد. ای
ى كمر طاغوت به
ّ
نشدنى است. از هنگام ورود امام تا وقتى كه به‏كل
رشكوه و پرحماسه‏اى را
ُ
دست این مردم شكست، این ملت روزهاى پ
گذراند. دهه فجر، مظهر آن شكوه و عظمت و فداكارى ملت ایران
ت اسلام و مسلمین، در این
ّ
ت ایران و ایرانى، بلكه عز
ّ
است. عز
دهه، به‏دست ملت مقاوم و شجاع و قهرمان ایران پایه‏گذارى شد.
از فرمایشات مقام معظم رهبری
1 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook