95 - page 4

امرالله فرهادی(متولد ۵۳۳۱) ایل قشقایی، طراح گرافیک
و عضــو هیئتمؤســسانجمنهایصنفــیطراحان
گرافیک ایران، در گفته هایشـ با لحنی دلنشــین که
میتوانساعتها پایصحبتهایاو نشستـ درباره ی
دیوار نوشتههایانقلاب، بهروندآغازکار پایاننامهاش، ذکر
دوران پــر حادثهیانقــ بو تلاشهایبیوقفه اش
برای رسیدن به یکنتیجه یعلمی درستو پساز آن
چگونگی تأثیرگذاری مرتضی ممیز در جهتخلق آثاری
جدید و همچنین پیگیریهــای او در اهمیتدادن و به
نمایشگذاشتن آثار هنرمندانجوان می پردازد.
گفته های امــرالله فرهادی در مــورد دیوار
نوشته هایانقلاب
قصه یدیوار نوشــته های انقلاب بــه خیلیقبل از ۲۲
بهمــنســال۷۵ برمیگــردد. از اواخر ســال۶۵ ، که
تظاهرات پراکنده در جاهای مختلف تهران شــروع شد،
ً
ام تقریبا
من در آن زمان کار می کردم، کلاسهای درسی
در دانشــکده تمام شــده بود. گاه گداری به دانشکده
می آمدم ولی به طور مســتمر دیگر کلاســی نداشــتم.
همیشــه هم دوربین همراهم بود چون به هر حال سال
ها بــا دوربین زندگیکرده بودم. گاهــی از در و دیوار و
جریــان تظاهرات و اتفاقاتی که مــی افتاد همینطوری
عکسمی گرفتم تا اینکه موضوع پایان نامه ی لیسانس
ام را با آقای انواریدر میان گذاشــتم؛ ایشــان پیشنهاد
دادند که اینروندرا ادامه بده و از نوشــتههاییکهرویدر
و دیوار هســتو از اینشعارها عکسبگیر . در آن زمان
هنوز اسم آن را دیوارنوشته های انقلاب نگذاشته بودیم.
جریاناتانقلابپشــتسر همداشــتاتفاقمی افتاد و
بایســتی منهم تند تند و زود عکسمی گرفتم
ً
طبیعتا
چونخیلی از ایندیوار نوشــتهها شبها پاکمیشد و
نیروهای امنیتی رویدیوار نوشــته ها رنگمی زدند. تا
آنجایــی که مقدور بود من از این نوشــته ها عکس
میگرفتم و هرچقدر به بهمن نزدیکتر میشــدیم، از
پاککردنهایسریعخبرینبود خیلی از دیوار نوشته ها
ً
همینطوری روی دیوار باقی می مانــد. بنابراین تقریبا
میشود گفتکه تا بحبوحه ی انقلابو پیروزی انقلاب
من فقط عکاســی می کردم و بعــد از آن چاپعکس
میزدم. ســیاه و سفید، بعضیوقتها هم اسلاید رنگی
مــیگرفتم در اینروزها اوج راهپیماییها بود و خیلی از
راهپیماییهای بزرگمثل تاسوعا و عاشورا شکل گرفته
ً
بــود؛ من از اینجریانراهپیماییهــا و تظاهراتتقریبا
سراســری که در تمام تهران جریان داشتهم عکاسی
از
ً
میکردم. تا بعد از پیروزی انقلاب بعد از اینکه رســما
دانشکده درخواستدادم که این پروژه را به عنوان پایان
نامه کار بکنم، بر اساسراهنماییها و شیوه
یکار آقای ایرج انواریکه اســتاد راهنمای
من بودندشــروعکردیم بــه اینکه رویاین
عکسها کار تحقیقاتی انجام بدهیم. اینکار
حدود ششماه طول کشید. ما از زوایا
ً
تقریبا
و جنبه هایمختلف اینعکسها را بررسی
میکردیــم. از این زمان بود که با راهنمایی
های اســتاد انواری اسم پروژه را دیوار نوشته
های انقلابگذاشــتیم. مقدمه ی این پایان
نامه به قلم آقای انواری اســتکه به خوبی
هدفکار را بیان میکند:
هدفرسیدن به نوعی زبان تصویری از
«
هماندســت استکه توده هایمردم با آن
در تمام مدتانقلاببر رویدیوارها ســخن
»
گفته اند
جامعه ی آماری۰۰۶۱ عکسو اسلاید بوده
کــهجداگانه آنها را فیشبندیکردیم . ۰۰۲
اســ ید به عنوانگروه نمونه انتخابکردیم
که دارای اینضابطه ها بود: ۱ـ جامع بودن
هر اســ ید از نظر تعداد شــعارها و داشتن
تصویر و آرم یا نشــانه. ۲ـ متوســط بودن
پلانعکاســیشــده یعنی نه کلوزآپ باشد
نــه لانگشــات . ۳ـ پراکندگیمحلهای
عکاسی شــده از نظر موقعیتشهری چون
این دیوار نوشــته ها مخصوصیکمنطقه
مردم
ً
نبود. جــدای آن مرکزیتیکــه اصولا
در تظاهرات در آن مناطق حضور بیشــتری
داشــتند، آنسوتر که میرفتیمداخلکوچه
پسکوچه ها این دیوار نوشــته ها با وضوح
و جسارت بیشــتریدیده میشدند چون به
هر حال نویسنده اشاحساسامنیتبیشتری
میکرد به همین دلیل اگر در خیابان انقلاب
فعلیکه مســیر اکثر راهپیماییها بود کمتر
عبارتمرگبر شــاه را می دیدیم ولی
ً
مثلا
در کوچه پــسکوچه ها فراوان بود. بنابراین
از نظر موقعیتشــهریهــمخیلیمهم بود
که ما این پراکندگی را درست انتخاب کنیم.
۴ـ جامــع بودن اســ ید از نظر اینکه ارزش
هــایبصریآنهم قابلتأمل باشــد. حالا
ترکیببندیباشــد، نوع نوشتار باشد، ابزاری
با قلم مو نوشته یا
ً
که از آن استفاده شده مثلا
فیکساتور نوشته یا با ماژیک.
بعد یکتعداد ســئوالطرحکردیم . و با آنسیستمیکه
آقای انواری به ما آموزشداده بود اینها را در شیتهایی
حدود ۲ متر در یکمتر بود بهصورت
ً
کــه ابعاد آن تقریبا
جدول بندیشده و رویکاغذ کالکوارد کردیم. سئوال
اینشعار با چی نوشته شده
ً
ها به اینصورت بود که مثلا
در کجایدیوار نوشــتهشده استدور از دسترساستیا
در دســترس؟ آیا با سرعتنوشتهشده یا با حوصله؟ آیا با
تصویر همراه اســتیا نه ؟ رنگهاییکه در اینشعارها
استفاده شــده چگونه است؟ اینها را در قالبیکپرسش
نامهطرحکردیمو اســ یدها را یکییکی بر مبنایاین
پرســشنامهها ارزیابیکردیمو حاصل اینپرسشنامه
ها را رویشیتها پیاده کردیم.
یکــی از فاکتورهاییهم که باید به آن توجه و بررســی
چندان
ً
میکردیممناطقمختلفبود. بالایشــهر تقریبا
اتفاقعجیبو غریبی نمی افتاد میانه یشــهر و جنوب
شــهر، شرقو غرببود که بیشــتر پر جنبو جوشبود
تظاهــراتو راهپیماییها در این مناطقخیلی
ً
و اصولا
از پیروزی تا میدانشهدا می رفتیم بعد
ً
شــدید بود. مثلا
میآمدیممیدان بهارســتان ، خیابــانجمهوری، خیابان
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 2,3,40
Powered by FlippingBook