95 - page 37

گیرد
مرگدر تعطیلاتآخر هفته بیشتر سراغتانرا می
ها، ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل یا
دهد که بیماران در شب
تحقیقات جدید نشان می
گیرند. پژوهشگران دلایل مختلف و
تعطیلات آخر هفته بیشتر در معرضخطر مرگ قرار می
اند
هایجدید اعلام کرده
اند. محققان با توجه به پژوهش
متعددی برای این پدیده مطرح کرده
رسد بیماران در روزهای تعطیل یا تعطیلات آخر هفته به دلایل مختلف از قبیل
که به نظر می
ومیر قرار
ها بیشتر در معرضخطر مرگ
خونریزیمغزی، حمله قلبی یا لخته شدنخون در ریه
هایزمانیرا که شاملشب، ساعاتو روزهای تعطیلو تعطیلات
گیرند. پزشکان ایندوره
می
اند. مطالعاتجدید در ادامه تحقیقاتپیشین
شود، «اثر تعطیلاتآخر هفته» نامیده
آخر هفته می
در اینحوزه انجام گرفته است. در تحقیقات پیشین مشخصشده بود که میزان بقای بیمارانی
اند، در طولشبو تعطیلات آخر
ها پذیرششده
که بر اثر بیماری یا حمله قلبی در بیمارستان
کند. البته در مطالعاتجدید مشخصشده که اینروند بقا طیدهه گذشته
هفته کاهشپیدا می
بهبود پیدا کرده است.
شکلاتشاید۰۳سال بعد دیگر نباشد!
دهد که با ادامه وضعیت کنونی احتمال دارد که تا سال ۰۵۰۲ گیاه
تحقیقات جدید نشان می
کاکائو که ماده اصلیشکلات استمنقرضشود. به همینخاطر دانشمندان در تلاشهستند
تا با تغییر ژن گیاه کاکائو جهان را از کمبود شکلات نجات دهند. در صورتی که افزایشدما
به روال کنونی ادامه داشته باشد مناطق اصلی پرورش این گیاه تا سال ۰۵۰۲ دیگر از شرایط
مناسب برای رشد آن برخوردار نخواهند بود. پیش از این دانشمندان درباره موز هم مشکل
مشابهیالبته بهخاطر نوعیآفتداشتندو مجبور شدندماجرا را با پرورشنژاد جدیدیحلکنند.
ازآنجاییکهانقراضکاکائومیتواندصدماتجبرانناپذیریرا بههمراهداشتهباشدتیمیمشترک
ازمحققاندانشگاه«برکلیکالیفرنیا»وکمپانی«مارس»درحالبررسیراههاییبرایپیشگیریاز
اینمسالههستند.اینکمپانی۵۳میلیارددلاریکهدرزمینهتولیدموادغذاییفعالیتدارد۱میلیارد
دلار را به کاهش۰۶ درصدیتولیدکربندر کسبو کار و زنجیره تامینشاختصاصداده است.
دانشمند ایرانی، نامزد جایزه کاشفسال۷۱۰۲شد
یدانشگاه علوم پزشکی تهران و از اعضایسابق مرکز
آموخته
پروفسور علیرضا مشاقی، دانش
های لیدن و
های علمی دانشجویان این دانشگاه است. ویهم اکنون محقق دانشگاه
پژوهش
های
هاروارد آمریکا استو نامزد جایزه کاشفسال۷۱۰۲ شده است. مشاقی به خاطر پژوهش
های نوین فیزیکی و مهندسی برای حل مسائل
خصوص استفاده از روش
ای، به
رشته
میان
های
پیچیده پزشکی، نامزد دریافتجایزه شده است. وی در ایران هم به دنبال نزدیکی رشته
هایش، امکان تحصیلهمزماندانشجویان نخبه در دو رشته
خاطر تلاش
مختلفعلمی بود و به
های ایران فراهم شد. پروفسور مشاقی عضو بورد نشریاتی از جمله نانو ریسرچ و
در دانشگاه
تازگی لوح افتخار انجمنشیمی آمریکا به وی اعطا شد. جایزه کاشفسال
گروه نیچر استو به
شود، اهدا خواهد شد.
به یکی از ۸ نامزد که با رأیعموم انتخابمی
37
اخـبـــار عـلـمـی
نــشـریـه نـسـیــم
1,38,39 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook