95 - page 31

6. مشورتیعنییککار عاقلانه
شود کههمخیال آدم
مشورتکردنقبل از اجرایهر تصمیمی باعثمی
از رسیدن به نتیجه آسوده باشد و هم در نهایتکار اگر شکستخوردیم
خودمان را سرزنشنکنیم و اگر موفقشدیم دیگران ما را به خاطر عقل
مان تشویقکنند. در کتاب«الدره الباهره» نوشته شده که
و دوراندیشــی
اند: «کسیکه مشورتکند در صورتیکه
امام موســیکاظم(ع) فرموده
کارشرا درســتانجام دهد مردم او را بســتایند و در صورتیکه اشتباه
کند معذورشبدارند».
عواقبمشورتنکردن
هیچکسمجبور نیستحتی برای انجام کارهایمهم با دیگرانمشورت
اشمشخصاست
کند. مشورتکردن یکراهکار خوب استکه نتیجه
اما الزامی برایاینکار وجود ندارد. ممکن استکسیخیالکند که عقل
خودشبه تنهایی برایحل مشــکلاتو رسیدن به هدفکافی استو
نیازیبه دیگران ندارد اما خوب اســتنگاهــی به آخر و عاقبتافرادی
مان بیاید
اند بیندازیم تا دست
که بدون مشــورتکار مهمیرا انجام داده
ترینعواقبمشورت نکردن،
که چرا مشورتخوب اســت. یکی از مهم
افتادن به خطر است. در واقع انجام هرکار مهمی بدونکمکاز تجربه و
عقل دیگران، یعنی ریسکبزرگیکه احتمالشکستدر آن کم نیست.
اند:«آنکه به
حضرتعلی(ع) این نکته را به طور واضح و آشکار فرموده
خواهی
نظر خود اکتفا کند، خود را به خطر انداخته اســت». پساگر نمی
مشورتکن.
ً
خودترا به خطر بیندازی، حتما
اند:«کسی
امام صادق(ع) در اینخصوصدر کتاب«بحارالانوار» فرموده
ها
که برنظر خود پافشاریکند و مشورتدیگران را نپذیرد در دام لغزش
و اشتباهاتگرفتار خواهد شد».
پشــیمانی یکی از عواقبخطرناکخودداری از مشورت است. مشخص
استکســیکه به ندامتو پشیمانیگرفتار شــود، از تلاشو کوشش
خواهیم
مفهوم خواهدشد. حالا اگر می
اشبی
دارد و زندگی
دســت برمی
اینحسبد پشــیمانی مانند خوره به جانمان نیفتد و ایمان و نشــاط و
مان را از بین نبرد، قبل از انجام هرکار مهمیحتما مشورتکنیم.
زندگی
چه مشاوریبهتر از خدا؟!
خواهد
داند و همخیر را برایاو می
اشرا می
خداونــد متعالهمخیر بنده
پــسبرایمشــورتکردنچه کســی بهتر از خدا؟! در جلدهشــتاد و
هشــتم کتاب«بحارالانوار» به نقل از امام صادق(ع) نوشته شده: وقتی
گرفتیکاریرا انجام دهی، قبل از اینکه با خدا مشــورتکنی با
تصمیم
شود با خدا مشورتکرد؟
کسدیگری مشورت نکن. پرسیدند چطور می
آنحضرت فرمودنــد: «صد بار بگویید «اســتخیرالله/ از خدا طلبخیر
کنم». سپسبا مردم مشورتکن». پسخداوند خیر و صلاح تو را به
می
زبانهر که دوستبدارد جاریخواهد کرد. بنابراینقبل از اینکه با کسی
مشورتکنی، اول به خدا توکلکنو از او کمکبخواه. امید داشته باش
دهد.
که خدا خیر را در سخن مردم باتو قرار می
با چه کسیمشورتکنیم؟
شود
مشــورتکردنخوباســتاما خوببودن آنزمانیمشخصمی
اشبه کارمان
که ســراغ مشــاور خوبی رفته باشــیم که عقل و تجربه
کشی
بیاید. مســلم استکه یکمهندسبرق با یکپزشکدرباره کابل
کند! پسمشاوریکه برایخودمان انتخاب
فیبرهای نوریمشورت نمی
اشبا موضوع مورد نظرمان
میکنیم باید کســی باشدکه دانشو تجربه
هماهنگباشد. بنابراین«با چه کسیمشورتکردن» نکته مهمی است
که نباید از قلم بیفتد.
خردمند باشد
در کتاب«غررالحکم» روایتی به نقل از امام علی(ع) نوشــته شده مبنی
بر اینکه: «سزاوار استکه خردمند نظر خردمندان را به نظر خود و دانش
ترینخصوصیات
حکیمان را به دانشخود بیفزاید». بنابراین یکی از مهم
بردن از عقل و خرد است.
یکمشاور خوب بهره
با حوصله باشد
مشورتکردن با کسیکه حوصله نداشته باد و بخواهد ما را از سرخودش
عواقبخوبی ندارد. اینشــخصبــرای اینکه زودتر به
ً
بازکند، احتمالا
ســنجد. نکته دیگر اینکه چون بردبار
نتیجه برســد، تمام جوانبرا نمی
هاییعجولانه باشد
هاییکه پیشنهاد می دهد راه
نیستممکن استراه
که آخر و عاقبتخوبی ندارند. پسبهتر اســتبا کسیمشورتکنیمکه
هایمان گوشدهد.
آدم بردباری باشد و با حوصله به همه حرف
خداترسباشد
یکی از خصوصیاتمشاور خوبخداترسی است. در کتاب«بحارالانوار»
از امام صادق(ع) آمده اســت: «در کارهایتبا کسیمشورتکنکه پنج
صفتداشــته باشــد:1- عقل2-بردباری3- تجربه 4-خیرخواهی5-
خداترســی. اگر چنین فردیرا نیافتی، اینصفاترا به کارگیرد. تصمیم
رساند». کسیکه
بگیر و بر خدا توکلکنکه اینکار تو را به صلاح می
دهد خداپسندانه
ترسد، مراقب اســت تا راهکاریکه به ما می
از خدا می
های
توانیم مطمئن باشیم که چنینشخصی راه
باشد. به همین دلیل می
دهد.
گناه را به ما پیشنهاد نمی
خیرترا بخواهد
تواند ما را در رسیدن به موفقیت
هایخیرخواه می
مشــورتکردن با آدم
های اشتباه را
طور که اگر مشاوریخیر ما را نخواهد راه
یاریکند. همان
اشرا تقویتکند. امام صادق(ع) نیز همین
دهد تا دشــمنی
پیشنهاد می
اند:«هرکسدر مشورتبا برادر مومنشخیرخواه
نکته را گوشــزد فرموده
گیرد.»
او نباشد خداوند فهمشرا از او می
امانتدار باشد
امانتداری از خصوصیاتی اســتکه داشــتن آن برایمشــورتشونده
رویم، خواه
ضروری است. مشــخصاستوقتی پیشیکمشــاور می
خواهیم بینما و او بماند. پسباید
ناخواه مسائلیرا مطرح میکنیمکه می
ایم خیانتکند.
امانتدار اسرار ما باشد و نباید در اطمینانیکه به او کرده
با چه کسانی نباید مشورتکنیم؟
شود مشورتکرد. خصوصیاتمشورتدهنده بد درست
با هر کسی نمی
دهنده خوب اســت. به علاوه افرادیکه
در مقابلخصوصیاتمشــورت
هایزیر را دارند:
ویژگی
داند و
* آدم نادانواحمقدر کار مشــورتصلاحیتی نــدارد. چون نمی
ندانســتنشهــمدردیرا دوا نخواهد کــرد. در همینخصوصحدیثی
العقول» آمده،
از امام صادق(ع) نقلشده که شــرح آن در کتاب«تحف
اند:«با احمقمشورت نکن، چون احمق
مبنی بر اینکه آنحضرتفرموده
رساند».
خواهی نمی
کند اما تو را به آنچه می
خودشرا برایتو خسته می
* ترســو، بخیلو حریصنباشد. برایمشورتکردن بهتر استدور آدم
هایحلمشکلات
ترسو، بخیلو حریصرا خطکشید. ترسو خیلی از راه
ساز
ترسد برایشمشکل
کند چرا که می
یا رســیدن به هدفرا حذفمی
چشم دیدنموفقیتشــما را ندارد و حریصهم
ً
شــود. بخیلهم اصلا
خواهد و در مشــورتکردنهم
ها را فقط برایخودشمی
تمام موفقیت
فقط به فکر منافع خودشاست، نه شما. پیامبراکرم(ص) درباره این افراد
اند:«ایعلی! با ترســو مشــورتنکنکه راه حلمشکلرا بر تو
فرموده
سختو بزرگسازد و با بخیلمشورت نکنکه تو را از هدفتباز دارد و
با آزمند مشورت نکنکه آزمندیرا در نظرت نیکو جلوه دهد».
ً
رساند. چون اصلا
* آدم درغگو هم نفعیدر مشورتکردن به کسی نمی
شود که بتوان به او اعتماد کرد. شیخ
یکروده راستدر شکمشپیدا نمی
صدوقدر کتاب«امالی» روایتی با همینمضمون به نقل از امام علی(ع)
نوشته است: «با دروغگو مشورت نکن، چون دروغگو همانند سراب، دور
دهد و نزدیکرا دور».
را درنظرت نزدیکنشان می
ً
* گاهی اوقات زنان مورد خوبی برایمشــورت نیســتند. چون معمولا
گیرند. البته زنان
ای دارند و براساس احساستصمیم می
احساسات قوی
خردمنــد و دانا را باید از این قاعده مســتثنیکرد. چون امام علی(ع) در
اند:«بپرهیز از مشورتکردن با زنان مگر آنکه زنی
البلاغه» فرموده
«نهج
گویند زنان به دلیل
به کمالعقل آزموده شــده باشد». برخی از علما می
های احساسی دهند که
احساسات بیشاز حدشــان ممکن استمشاوره
منجر به ناکامیشود.
1,32,33,34,35,36,37,38,39 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook