95 - page 29

هایخفیفبههمراه سردرد، اختلالدر الگویخواب
تب
و احســاسکسالت پساز ورزشمشــروط بر اینکه
لااقل42 ساعتطول بکشد».
در مــورد علــلو عوامل این بیماریهــم، مثلخیلی
هایدیگر، اختلافنظر اســت اما چند دورنمای
بیماری
مشــترکدر مورد اینســندرم وجود دارد:«این بیماری
شــود، با اختلال ایمنی
اغلب به دنبالعفونت ایجاد می
شود.»
همراه استو به طور شایعی با افسردگیدیده می
اصولدرمانسندرمخستگیمزمن
ترین نکته در درمان این بیماری، جدی گرفتن
1- مهم
هایجســمی و روحی بیماران است. اگر حرف
شکایت
بیماران بهخوبیدرکشــود و اطلاعکافیدر خصوص
ها داده شود، احساسامنیتو آرامش
این بیماری به آن
خواهند کرد.
شود.
وجه توصیه نمی
2- استراحتمطلق به هیچ
3- توصیــه به اجرای یکبرنامة ورزشــیســبکیا
متوســط، توصیة مناسبی اســتاما از توصیه به ورزش
سنگین باید اجتنابکرد.
هــا به دلیل
4- مصــرفغذاهایســنگین و محرک
کنند، باید به
اختلالاتی که در الگویخــواب ایجاد می
شدتمحدود شود.
5- درمــان افســردگیخفیفیکه اغلــبمبتلایان به
برند، از اصول
«سندرم خســتگی مزمن» از آن رنج می
اساسی درمان این بیماری است.
6-ســایر دردهــایپراکندة بیمار هــم باید به صورت
علامتیو با تجویز داروهایمناســبتحتدرمان قرار
بگیرند.
خطر
هایکم
و اما تنبلی
تنبلی بــه جز دلایلطبی (نظیر افســردگی، ســندرم
خســتگی مزمن، کم خونی و ...) ممکن است به دلایل
نوع
ً
غیرطبیو ســادة دیگری نیز به وجــود بیاید. مثلا
شــغل، نوع تربیــتخانوادگی، محیــط کار و زندگی،
خصوصیات اخلاقیدوســتان و نزدیکان و حتیعوامل
محیطی نظیر تغییر فصل.
طبیعی
ً
تنبلیحتیممکن اســتگاهی به صورتکاملا
فرسای کار
و واکنشی، به دنبال تحمل یکدورة طاقت
متعاقب یکســال درسخواندن برای
ً
و استرس(مثلا
به
ً
خطر معمولا
هــایکم
کنکور) دیده شــود. اینتنبلی
دهند.
هایسادة زیر جوابمی
درمان
خطر
هایکم
اصولدرمانتنبلی
رسد
1- توصیه به تغذیة مناســب، کلیشــه به نظر می
کنــد. متخصصان تغذیه اصــرار دارند که با
اما کار می
لقیــاتآدم را تنظیمکنند.
ُ
تغذیة مناســب، می توانند خ
دکتر سینتیا ساس، سخنگوی انجمن رژیم درمانی
ً
مثلا
)برایاز بین بردن تنبلی، توصیه هایی
ADA
آمریــکا (
دارد از این قبیل:«زیاد آب بنوشــید چون دهیدره بودن
کند.
حــال و تنبل می
در طول روز، آدم را سســت، بی
های
تان متناسبباشد و از همة گروه
ســعیکنید تغذیه
موادغذایی استفاده کنند. مصرف موادغذایی محرک، به
ویژه کافئین را محدود کنید و در طول روز، یشتر از یک
فنجان قهوه ننوشید و...»
حوصلــه، هیچچیز بدتر
2- برای یــکآدم تنبل و بی
هایی مثلخودشحشر و نشر
از این نیســتکه با آدم
تانوسواسبه خرج
داشــته باشد. در انتخابهمنشینان
هاییکه در زندگیشــخصیو
بدهید. بگردید دنبال آدم
تان
توانند به
اند و خوب می
شــان مثبتو فعال
ای
حرفه
انرژی بدهند و ازتانحمایتکنند.
ســاز
تحرکــی، زمینه
ورزشکنیــد. کم
-3
انگیزگی است. دکتر گلنگیسر، استاد
حوصلگی و بی
بی
هاییکه حسو
همان
ً
گوید:«دقیقا
دانشگاه ویرجینیا می
حال ورزشکردن ندارند، بیشتر از بقیه به ورزشکردن
روی
نیاز دارند.» یکفعالیت ایروبیکســاده مثل پیاده
گوید:«اگر
مفید باشــد. گیســر می
ً
تواند واقعا
روزانه می
قرار باشــد فقطیکنوعحرکتورزشــی انجام بدهید،
هایکششیرا یاد بگیرید و انجام
کنم نرمش
توصیه می
تانرا
بدهید.»طبیعی اســتکهشــدتو حدتورزش
هم بایــد تنظیم کنید. معیار گیســر این اســت: «اگر
قدر شــدید ورزش
دارید آن
لایش
کنید کــه در لابه
می
توانید صحبــت کنید،
نمی
بدانیــد که برای شــروع،
کنید.
روی می
دارید زیــاده
روی، به ویژه در شروع
زیاده
تان،
های ورزشــی
فعالیت
بیشتر از آن چه به کمکتان
زند.»
تانضربه می
بیاید، به
4- بگردید دنبــال انگیزه.
خیلــی اوقات، تنبلی از یک
آید که
نــوع خســتگی می
علاقگی
اش در بی
ریشــه
مفرط نســبت به شــغل و
کارهای روزمره
است. اگر برایتانمقدور است، حتی به تغییر شغلتانفکر
اش
کنیــد. اگر فرزند یا برادر کوچکتاندر انجام تکالیف
ایدر ازای
کند، برایشیکجایزه یا حقویژه
تنبلی می
اشقائل شــوید کــه یکنواختی را ازش
انجام تکالیف
اشرا بشــکند. خودتان هم اگر احساس
بگیرد و تنبلی
بزرگو دســت
رو دارید، خیلی
کنید هدفی که پیش
می
تر و
هایکوچک
نیافتنی است، بهتر استآن را به هدف
تر تقسیمکنید تا برایکار و تلاشبیشتر،
سهل الوصول
انگیزه پیدا کنید.
تان
های روزانه
5- گاهی تنها یکتغییر ساده در برنامه
از تغییراتکوچکشــروع کنید،
ً
دهد ترجیحا
جوابمی
تان کند؛ موســیقی،
چیزیکه بتواند از یکنواختیخارج
فیلــم، تئاتر، دیدار با یکدوســتقدیمی، کوهپیمایی،
کنید مدتی
اســتخر، ... و هر چیز دیگریکه حسمی
تانخالی است.
استجایشدر زندگی
کند برای
6- بنویســید. دکتر گلن گیسر پیشــنهاد می
قدر
تخلیة انرژیمنفیدرونتاندســتبه قلمشوید. آن
بنویسید تا زبان نوشــتارتان باز شود و بتوانید با نوشتن
توانید از مکاتبه
احساسرضایتکنید. برای اینکار، می
تان
و هم کلامی و همکاری با روزنامه یا مجلة محبوب
شروع کنید.
انسان بالقوه
دکتر افشینیداللهی
فکر میکنید اگر از یکآدم تنبل بخواهید دربارة تنبلی
کند؟ اولینکار این استکه
مطلببنویســد چه کار می
نوشــتن آن را تا دقیقه آخر و حتــیوقت اضافه، عقب
اندازد(یعنی همین کاری کــه من کردم) بعد منتظر
می
وگو، جرقــة ذهنی یا مطلبی
ماند تــا از اتفاق، گفت
می
شــنود، ســرنخمطلبرا پیدا کند، یعنی
که را جاییمی
وگوی تلفنی با
همیــنکاریکه منکــردم و در گفت
دهندة مطلبدر دقایقآخر، به ذهنم رسید که
ســفارش
نوشتن آنرا به وقتاضافه
ً
چطور شــروع کنم و مسلما
موکول کردم، ولی راستشاز اینجا به بعد را نمی دانم
کنم باید کمی فکر کنم، پس
چگونه ادامه دهم، فکر می
صبر کنید...
ً
لطفا
بــرای اینکه کمیوقتبگذرد و صفحه هم پر شــود
بایــد عرضکنم من ایــنمقاله را نه بــه عنوان یک
نویسم، راستش
پزشکبلکه به عنوان یکتنبلمی
روان
شــوم.
را بخواهید خودم هم از این بابتخیلی اذیتمی
توانم
قدر کارهایزیادیهستکه دوستدارم و می
آن
انجام بدهم و دستکم خودم لذت ببرم اما چونشروع
برایم سخت است، همیشــه با حسرت و از فاصله یک
کنم.
ها نگاه می
قدم به آن
البتــه به یکنکته هم باید اشــاره کنم: طبقتجربیات
من، تنبلیدو نوع است: تنبلیجسمیو تنبل فکری. در
دفاع از خود باید عرضکنم من بیشتر به نوع اول مبتلا
ها به هم ارتباطدارند و بر
هســتمهر چند هر دوی این
گذارند.
هم تأثیر می
ام که اگر گشاد
ای نوشته
کنم تا اینجا به اندازه
فکر می
ر کند به همین
ُ
بندیشود، یکستونرا پ
گشــاد صفحه
دلیلســخنانخود را با یکجملة حکیمانه که
در حین نوشــتن اینمتن به ذهنم رسید پایان
دهم: انسان تنبل یکانسان بالقوه است!
می
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook