95 - page 27

کند و احســاساسترس
و تناوبضربانکاهشپیدا می
شود.
نیز در ساعاتشبانگاهیکم می
کند
نکته دیگریکه آیه06ســوره انعام به آن اشاره می
شود؛ «و این
این اســتکه خوابموجبنیروگرفتنمی
گیرد
خداستکه به وسیله شبفعالیتزندگیشما را می
هایی دیده و دوباره
داند در روز بدنشما چه آسیب
و می
انگیزد».
شما را با روز برمی
نکاتسختآیه این استکه فعالیتبدن انساندر شب
شود. انسان
کاسته شــده و در روز دوباره برانگیخته می
در مغزشدســتگاهیدارد که بــه امور خوابو بیداری
پردازد. این دســتگاه که یکدســتگاه سلولی است
می
هایی بینایی
در مغــز میانیقــرار دارد و از طریقعصب
با محیط بیرون رابطه دارد. با روآوردنشــبو افزایش
تاریکی، این دســتگاه غده صنوبری در مغز را تحریک
کند تا هورمونی موسوم به ملاتونین ترشح کند. این
می
آور بدن اســت. غده مذکور هرچه
هورمــونماده خواب
هایمغز بیشتر
بیشــتر عنصر مزبور را ترشحکند فعالیت
رود.
کند و در نتیجه انســان بهخوابمی
کاهشپیدا می
تر
دم محیط روشــن و روشن
برعکسوقتی در ســپیده
دهد
شود دستگاه مربوط به غده صنوبریعلامتمی
می
که تولید و ترشح عنصر مزبور را قطع کند. وقتی تمرکز
شوند
‌‌
های زندگی بیدار می
شود، نفس
این عنصر کم می
های استرسی، خود را برایروز
و بدن به کمکهورمون
اندازد.
جدید دیگری به کار می
قرآن کریم البته در آیه 32 ســوره روم به نکته دیگری
هایدیگر خدا خوابدیدنتان
اشــاره میکند؛ «از نشانه
در شــبو روز و زندگیگرفتنشــما از فضل اوست».
بیند همگی
خوابهاییکه انســاندر روز یا شــبمی
گیرد. خواب
اند. بدندر خوابنیرو می
برایبدنضروری
کند و تجربیاتجدید را که انســان
حافظه را تقویتمی
رساند.
کسبکرده به حافظه درازمدتمغزشمی
ً
اخیرا
کند که کار
خداوند بــاز در جای دیگری یــادآوری می
کــردنو خوابیــدندر شــبو روز رحمتاســت؛«از
هایدیگر خدا این اســتکه شــبو روز هر دو
رحمت
های
را برایخوابو کار و برایبه دســتآوردن نعمت
خود قرار داد. باشد که سپاسگزار باشید». (قصص،37)
کپی ندارد
هایاو را جمع
«آیا انسانمیپندارد کهما هرگز استخوان
توانیمسرانگشــتان او را
نخواهیم کرد؟ چرا، ما حتیمی
نیز دوباره درست کنیم».(قیامت،3) سرانگشتان هر فرد
منحصر به فردیدارند. حتیدو انسان
ً
شــیارهایکاملا
توان یافتکه شــیارهایسرانگشتانشــان
دوقلو را نمی
شبیه هم باشــد. حتیدوقلوهایهمسان نیز که از یک
ً
اند شــیارهایسرانگشتانشان دقیقا
تخمکدرستشده
یکی نیستو تشخیصدادن آنها دقتو بررسی زیادی
خواهد. شــیارهایسرانگشتان انسان از تولد تا وفات
می
ماند و به هر چیزیدســتزده شــود اثر خود
ثابتمی
گذارد و قطر خطــوط آندر مردان از زنان
را بــه جا می
تر است.
بزرگ
کند
بــاز سرانگشــتانرا مطرح می
اینکــه قرآندوباره
تر و
بدینمعنا نیســتکه آفرینشسرانگشــتانسخت
های دیگر اســت بلکه بدین معناست
تر از اندام
پیچیده
که سرانگشــتان انســانچیز خاصیدارنــد و در آینده
کند که قرانسخن
شود. این آیه روشــن می
کشفمی
خداوند اســت. انســان تازه در قرن نوزدهم به وضعیت
برد!
سرانگشتانشپی
کنیم
وقتیدرد را حسنمی
خوانیم:«و چند زن در شهر
در آیه 03 ســوره یوسفمی
گفتند همســر عزیز مصر (زلیخا) با جــوان خود درگیر
شــود تا خواســتخود را به او بقبولاند. شــیفتگی
می
دوســتداری یوسف به راستی مشــغولیت او شده. ما به
دانند
ایکه همه آن را ناپسند می
راســتی او را در رویه
بینیم. هنگامی که زلیخا نقشه آنها را شنید دنبالشان
می
فرستاد، برایهر کدامشــان نشیمنی مشخصکرد، به
دستهر کدام یککارد و ترنج داد و به یوسفگفت بر
آنها وارد شو! همینکه یوسفرا دیدند او را بزرگدیدند
و دستانخود را بریدند و گفتند این بشر نیست؛ این تنها
یکفرشته بزرگوار است».
پذیر استکه انســان بدون اینکه
آیا به راســتی امکان
هایی
دردی احساسکند، دســتخود را ببرد؟ پژوهش
ً
دهند هنگامیکه مغز شدیدا
که رویمغز شده نشان می
متوجه چیز مهمی اســت، فعالیتمناطقی از آنکه درد
شود. در این حالت فعالیتدر
کند کم می
را احساسمی
ها بیشتر شده و منجر به ترشحماده تسکیندهنده
سلول
شود. زیرا هنگامیکه توجه انسان پیشچیز مهم
درد می
و بزرگی اســتحتی اگر در آن لحظاتپوستو گوشت
کند.
دستشرا ببرد احساسدرد نمی
بارد ...
بارانکه می
خوانیم:«به یاد بیاورید وقتی
در آیه 11 ســوره انفال می
کهخدا خوابکمیرا از جانبخود در شــرایطتهدید بر
شما مســتولیکرد تا آرامشپیدا کنید و از ابر، باران بر
شما نازل میکرد تا شــما را تمیز کند و افکار شیطانی
(اینکــه اگر بحق بودید پسچرا آبنداشــتید) به ذهن
شــما خطور نکند و ضربان قلبشــما را پایین بیاورد و
ها را سفتکند.»
ماسه
این آیه بعد از یکی از نبردها نازلشــد که در آنشرایط
تعداد مسلمانانکم بود و دشمنان بسیار. قسمت اول آیه
مربوط به شــبپیشاز نبرد استکه مسلمانان نگرانی
برد. بقیه آیه هم مربوط
و ترسداشــتند و خوابشان نمی
گوید
به روز نبرد اســت. نکته جالبآیه این استکه می
آورند.
قطــراتبارانضربانقلبانســانرا پاییــنمی
اند که اینمســئله یک
امروزه روانشناســان تایید کرده
نکته درســتو علمی اســت. یعنی اگر کسی دلهره و
ضربان قلبشبالا باشد اگر زیر باران برود، ضربان قلبش
رسد. البته قرانمحتاج تایید
آید و به آرامشمی
پایینمی
روانشناسان و هیچ انسان دیگری نیست. ما تنها آنچه را
کنیم.
ها قبلدر قرآنگفته دوباره کشفمی
که خدا سال
01 نکته از دانشمنداندرباره قرآن
ها
اینچند خطرا که قرآن محتاج این نیســتتا انسان
تاییــدشکنند، بگذارید به پای اینکــه ما گاهی اوقات
خواهیم راهمان را با نور شمع روشنکنیم تا خورشید
می
تابان میان آســمان را پیدا کرده باشیم. این بیتمولانا
«زهی نادانکه او خورشــید تابان/ به نور شــمع جوید
هاســت. با اینحال
جور نوشته
در بیابان»حکایتهمین
های01 چهره شناخته شــده درباره قرآن کریم را
گفته
بخوانید.
گوته، شاعر و نویسنده معروفآلمانی
خبر ما را از پی بردن به
ســالیاندراز کشیشان از خدا بی
داشــتند اما هر
حقایققرآنو عظمتآورنده آندور نگه
قــدر که ما قدم در جاده علم و دانشگذاشــتیم و پرده
تعصبرا دریدیــم، عظمت احکام مقدسقرآن، بهتو
حیرتعجیبــی در ما ایجاد کرد. بــه زودی این کتاب
شود.
ناپذیر، محور افکار مردم جهان می
توصیف
آلبرتانیشتین
ای
قرآن کتابجبر یا هندســه نیســت. قرآن مجموعه
از قوانین اســتکه بشــر را به راه راســتو راهیکه
ترینفلاســفه و دانشمنداندنیا از تعریفو تعیین
بزرگ
کند.
آن عاجزند هدایتمی
شناس
ویلدورانت، دانشمند آمریکاییشرق
قانون و اخلاق در قرآن یکی است. رفتار دینی در قرآن
شامل رفتار دنیویهم هســتو همه امور آن از جانب
های
خداوند و به طریقوحی آمده اســت. قرآندر جان
آورد که از
ساده عقایدی آســان و دور از ابهام پدید می
رسوم و تشریفات ناروا آزاد است.
آرتــور آربری، مترجممشــهور قرآنبهزبان
انگلیسی
شــدم سخت
زمانیکه به پایان ترجمه قرآن نزدیکمی
بردم اما قرآن آنچنان آرامش
در پریشــانی به ســر می
بخشــید که برایهمیشــه به خاطر
خاطری به منمی
خواهم داشت. در حالی که من مسلمان نیستم اما قرآن
را خواندم تــا آن را درککنم. به تلاوت آنگوشدادم
اششــوم
هاینافذ و مرتعشکننده
تــا مجذوبآهنگ
و تحــتتأثیر آهنــگآن قرار گیرم و بــه کیفیتیکه
مسلمانان واقعی و نخســتین داشتند نزدیکشوم تا آن
را بفهمم.
لئوتولستوی، نویسنده روسی
پیرایگی اسلام را دریابد،
کسیکه بخواهد سادگی و بی
باید قرآنمجید را مورد مطالعه قرار دهد. در قرآنقوانین
و تعلیماتحقیقیو احکام ساده و آسان برایعموم بیان
شــده. آیاتقرآن بهخوبی برمقام عالی اســ م و پاکی
دهند.
اشگواهی می
روح آورنده
هانریکربن، اسلامشناسفرانسوی
اگر قرانخرافی بود و از جانبخداوند نبود، هرگز جرات
کرد که بشــر را به علم و تعقل و تفکر دعوتکند.
نمی
ای به اندازه قــرآن [حضرت] محمد(ص)
هیچ اندیشــه
انسان را به دانشفرانخوانده؛ تا آنجا که نزدیکبه 059
مرتبه در قران از علم و عقل و فکر سخن رفته است.
ارنسترنان، فیلسوففرانسوی
در کتابخانه من هزاران جلد کتابسیاســی، اجتماعی،
ادبــیو ... وجــود دارد کههر کــدام را بیشاز یکبار
ام اما یکجلد کتابهســتکه همیشه مونس
نخوانده
خواهم درهایی
شوم و می
من استو هر وقتخسته می
کنم.
از معانیو کمال به رویم باز شــود آنرا مطالعه می
اینکتاب، کتاب آسمانی مسلمانان (قرآن) است.
ناپلئون بناپارت
امیدوارم بتوانمهمه دانشمندانجهانرا با یکدیگر متحد
کنم تا نظامی یکنواختفقط براساساصول قرآن مجید
تواند مردم را به ســعادت
که اصالتو حقیقتدارد و می
دار سعادتبشر
برساند ترسیمکنم. قرآن به تنهاییعهده
است.
مهاتما گاندی
از راه آموختــنعلوم قرآنیهر کسبه اســرار وحی و
هایدین، بدونداشتنهیچخصوصیتساختگی
حکمت
برد. در قرآنهیچ اجباری برای تغییر دین
می
دیگری پی
گوید
شود. قرآن به راحتیمی
ها دیده نمی
و مذهبانسان
هیچ زور و اکراهی در دین وجود ندارد.
ژانژاکروسو، متفکر و روانشناسفرانسوی
بعضی از مردم بعداز آنکــه مقدار کمیعربی یادگرفتند
کنند.
خواننــد اما آنرا درســتدرکنمی
قــرانرا می
شــنیدند کــه محمد(ص) بــا آنکلام فصیحو
اگر می
خواند، هر آینه بهســجده
رســایعربیآنرا می
آهنگ
کردند: ایمحمد! دســتما را بگیر
افتادند و ندا می
می
و به محلشــرفو افتخار برسان. ما به خاطر یاری تو
حاضریم جانخویشرا فدا سازیم.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook