95 - page 26

«کتابفضلتو را آببحر کافی نیست/ که تر کنمسر انگشت
ترینشعر باشد که بتوان
و صفحه بشــمارم». اینشــاید کامل
هایخلقتو کم آوردن آدمی نه در شــناخت
به انبوه شــگفتی
های
که در شمردن آنها اشــاره کند. تاکنون تعدادی از شگفتی
ایم. از حیواناتو طبیعتگرفته تا
خلقــتدر قرآنرا مرور کرده
شکخود ما
ها بی
ترینشگفتی
ها و زمین. اما شــگفت
آسمان
(انســان) هستیم. کمترین اعترافدر بزرگی اینشگفتیخلقت
این اســتکه بگوییم در انتخابچند مــورد از رازهایخلقت
ماند. «آبدریا
ای آدمیحیران می
انسان برای اینچنین نوشته
را اگر نتوان کشــید/ هم به قدر تشنگی باید چشید.» مویرگ،
شاهرگ، ریش، مو، چشم، گوش، بینی، لب، زبان، دندان، چانه،
حنجره، گردن، رحم، رو، پوست، گوشت، دست، پا، سر، انگشت،
شکم، استخوان، صورت، مفصل، عورت، سینه، بازو و... تعدادی
از اعضای بدنند که قرآنکریم یکبار یا بیشــتر به آنها اشاره
کرده. میان اینهمه شگفتی روی تعدادیدستگذاشته و آنها
تریهم هست
رازهای بیشتر و بزرگ
ً
ایم. قطعا
را انتخابکرده
ماند برای بعد.
که می
کنیم که بسیاری
در رازهایخلقت انســان از چیزیشروع می
هایدیگرخدا نادیده میگیرند.
از ما آنرا مثلبســیاریاز نعمت
آنچیزی نیســتجز خواب؛ «و اوستکه شبرا برایخواب
و خــوابرا براینیرو گرفتــنو روز را برایفعالیتقرار داد».
کند
(فرقــان، 74) در این آیه قبل از هــر چیز خداوند تاکید می
که شــب برایخواب قرار داده شده و روز برای فعالیت. خوب
اســت بدانیم که بدن انسانســاعتو جدولکاریدارد و در
کند. جــدولکاری بدن با
یکریتمطبیعیمشــخصکار می
شــود.
دســتگاه تنظیمضربان قلب«پرکار» یا «کم کار» می
ساعت3 بامداد ســاعتی استکه سرعتکار قلب، فشار خون
کم بدن به کار
ترینحد خود رسیده و کم
و دمای بدن به پایین
افتد. کمی پیشاز اینکه ســاعت بیدار کننده در مغز فرد را
می
ســاعت6 صبح،
ً
اندازد. تقریبا
بیدار کند بدنخود را به کار می
شود. حوالیساعت11 قلب به اولین
تر می
ضربان قلبســریع
رسد. در اینزمان، قلبو گردشخون بالاترین
اوجکار خود می
کند. این وضعیت
کارمی
ً
کنند و مغز شــدیدا
فشار را تحمل می
شود خستگی
زمان محدودیدارد. ســاعت1 بعدازظهر که می
شود.
دهد و آنوقتهضمغذا آغاز می
بعدازظهر خود را بروز می
هاییکه در
از قرار معلوم بخشزیادی از خون به ســمت اندام
ترند و خونیکه برایمغز
رود که فعال
هضمغذا نقشدارند می
تواند تا 02
کم اســت. در این وقت توان بدن می
ً
رود نسبتا
می
در ساعت5
ً
درصد کاهشپیدا کند. کار فعال بعدی بدن تقریبا
بعدازظهر اســت. در اینوقتقلبخون بیشتریرا پمپاژ کرده
کند.
و غــده بزاقیفعالیتهضمغذاییموثرتــریرا فعالمی
کمخود را در راستای
هایســاعت7 بعدازظهر بدنکم
نزدیکی
دهد. فشار خون
استراحتکردن و دوباره نیرو گرفتنجهتمی
هایخیلیزیاد
خیلیکمدرباره شگفتی
خلقتانساندر قرآن
الدین اخوان
حسام
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook