95 - page 20

خدا نکند یکلحظه تنها شوند یا چراغ اتاقشانخاموش
شود که اگر دیر به دادشان
شان آبمی
شود؛ چنان زهره
برسیچند ســاعتیحالشان بد استو اگر همینحالت
آیند که این رفتار در
ادامه پیدا کند، آنقدر ترســو بار می
جوانی و حتی بزرگســالی هم به نــوع دیگری در آنها
شــود. برایحل این مشــکل تربیتی بچه ها
دیده می
راهکارهای دینی بســیاری وجود دارد کــه اگر رعایت
رفتار کودکو نوجوان به ویژه پسران تغییر
ً
شوند، مسلما
ترها در برابر این احســاسکودک
کند؛ اینکه بزرگ
می
خود چه واکنشی باید نشان بدهند و چطور رفتار کنند تا
ترسرا در وجود آنان از بین ببرند و در عینحال روحیه
شجاعترا در وجودشان تقویتکنند.
1. بخشی از شجاعتارثی است
یکــی از خصوصیاتیکه کودک از پــدر و مادر و بلکه
برد. میزان شــجاعت آنهاســت.
اجداد خود به ارث می
در واقع شــجاعتهــم ماننــد بســیاری از صفات و
خصایل، بنابر قانون وراثــت از والدین به کودکمنتقل
شــود. در جلدشــانزدهمکتاب«بحارالانوار» پیامبر
می
اند: «با خانــواده صالح ازدواجکنید
اســ م(ص) فرموده
چرا کــه اخلاق و خصوصیاتروحی به فرزند شــما به
رســد». بنابراین با وجود اینکــه علم ژنتیکو
ارثمی
قانون به ارثرســیدنخصوصیــاتو اخلاق در غرب
علمجدیدی اســت اما همینعلم، حدود 41 قرن پیش
در دین اسلام بیانشــده؛ در نتیجه شجاعتهم مانند
ســایر صفات از والدینو خانــواده ها به کودکبه ارث
توان اینصفترا تقویت یا
حال، می
رســد و درعین
می
تضعیفکرد. بههمینصورتاســتکه پساز شهادت
حضرتفاطمه زهــرا(س)، زمانیکه امام علی(ع) قصد
داشــتند ازدواج کنند، به برادرشانعقیلکه علم انساب
دانستو از نسبو تاریخ گذشته آن زمان مطلع بود،
می
فرمودند: «از اقوام اصیل و شجاع عرب، همسری برای
من انتخابکنکه از نســل افراد شــجاع و دلیر باشد
تا فرزندانی باشــهامتو شجاع برایم بیاورد.»عقیلهم
پساز بررســیو جستجو در میان اقوام و قبایل، فاطمه
کلابیه را به آنحضرت پیشــنهاد کــرد. چون در میان
تر از اجداد
تر و باشهامت
شــجاع
قبایل آنزمان، مردمی
دهد
و خاندان او وجود نداشــت. اینموضوع نشــانمی
حضرتعلی(ع) که امام معصومند، برایداشتن فرزندان
سالم و شجاع باید همسری با چنین خصوصیاتی داشته
باشند. برهمین اساساستکه پیامبر اکرم(ص) فرموده
کنی
انــد: «ببین نطفه خود را در چه محلیمســتقر می
رسد».
زیرا اخلاق اجداد و پدران، به فرزندان به ارثمی
2. سرزنشممنوع!
بعضی از خانواده ها برای اینکه ترسرا از وجود کودک
خود دور کرده و او را شجاع و دلیر تربیتکنند، به اشتباه
کنند. در حالی
در مواقع ترسکودک، او را ســرزنشمی
که باید توجه داشتسرزنشکردنکودکنه تنها باعث
شــود که ترساز وجودشدور شــود بلکه موجب
نمی
شــود. در این زمینه حدیثی از
لجاجتو سرکشی او می
5 مهارتبرایاینکه فرزندان به ویژه
باکیداشته باشیم.
پسران بی
شیما انتظاریمقدم
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook