95 - page 14

سیداحمدخمینی
روز اولیکه فرســتادندشمدرســه فرار کرد. روز دوم با کمــک(بخوانید کتک) معلم
ها کارشفرار از مدرســه بود. گاهییخحوضمدرســه را
ســرکلاسماند اما تا مدت
داشتند، اما
ســاعتیدر آبیخحوضنگه می
شکســتند و برایتنبیه دستشرا نیم
می
شد.
احمد بچه شری بود که سر به راه نمی
تا کلاسهشتم وضعشهمین بود. کلاسهشتمچند تجدید آورد و مسوولان مدرسه
اشقویشود. اینهم یکتنبیه دیگر
گفتند سال بعد هم باید در کلاسهشتم تا پایه
بود بلکه بچه سر به راه بشود.
مالید که
برد در رختخواب، دنبه به توپشمی
عاشق فوتبال بود و توپشرابا خودشمی
هایشرا بهتر از راه
چرمشسالم بماند و دیرتر خراب بشود. محلات قم و زمینخاکی
شــناخت. عضو تیم فوتبال قمشد و یکیدو سال بعد هم کاپیتان تیم. گاهی
خانه می
زدند تا به
برایدیدن مســابقاتفوتبال باشگاهیو ملی با شوفرهای اتوبوسچانه می
گشتند.
رفتند و شب برمی
جایسه تومان ، 52 ریال بدهند، صبح می
نصیب نگذاشــت. دوو میدانی، شــنا، بســکتبال، والیبال،
ورزشــهایدیگر را هم بی
رفتکه نزدیکبود برود در تیمشاهین آنموقع که
قدر پیش
ژیمناســتیک. کارشآن
ماند،
گفتند سیداحمد خمینی اگر کمیدیگر در فوتبال می
ها می
دســته اولی بود. خیلی
رسید.
کارشبه جاهایخوبی در فوتبال می
آخرهایدبیرستان بود که پدرشرا دستگیر کردند، بعد هم تبعید به ترکیه. احمد سعی
کرد خودشرا آدمغیرسیاســی نشــان بدهد تا بتواند اموراتخانه امام(ره) در قمرا
می
بچرخاند. ســاواکهم با اینکه امام(ره) را تبعید کرده بود ولیهنوز رویخانه حساس
بودند. چند باری احمد را بردند برایشــکنجه و سینجیم. یکبار همچند ماه زندانی
خواستند با زور علنی اینکار
خواســتند احمد خودشخانه را ول کند ولی نمی
شد. می
را بکنند.
های
در قــم فعالیتهــایضدرژیمشرا شــروعکرد. درســتهمانموقعکــه درس
اشرا شــروع کرده بود. با کمکآقایهاشــمیرفسنجانییکدستگاه تکثیر
طلبگی
ایهمکه مشهد بود، ارتباطداشتند
کردند. با آقایخامنه
ها را چاپمی
گرفتند و اعلامیه
بردند.
ها را با نظر او پیشمی
و چاپکتاب
چیزینگذشــتکه رفتنجفپیشامام (ره). برادرشمصطفیکهشــهیدشد، احمد
ای
تصمیمگرفتبماند پیشپدرشو به او کمککند. از اینجا به بعد ســید احمد رویه
اشپیشگرفت. شد عصا و چه بسا دستراستامام (ره). رابطجدی
دیگر را در زندگی
هایمختلف. احمدخودشرا دیگر وقفامام(ره) کرد. دیگر
بین امام (ره) و افراد و گروه
فقط پسر دلبند امام (ره) نبود. امین درجه یکاو هم بود.
شد،
ترینمسائلمربوط به مملکتدر آنمطرحمی
ترینجلساتیکهسری
در حســاس
زد تا او همدر جریان بماند. امام(ره) حتی بیم آنرا داشــتکه
امــام (ره) صدایشمی
ای به خاطر اینکه سیداحمد خمینیجدی نظرات امام (ره) را پیگیری
بعد از مرگشعده
هایی نوشــتو همه چیز را در مورد
کرد مورد انتقام قرار دهند. به همینخاطر نامه
می
او روشنکرد:
دهمکه از اول انقلابتاکنونو از پیش
«اینجانبدر پیشــگاه مقدسحقشهادتمی
از انقلابو از زمانیکه وارد این نحو مسائلسیاسیشده است، از او رفتاریو گفتاری
ام و در تمام مراحل از انقلاب
که بر خلافمســیر انقلاب اسلامی ایران باشــد، ندیده
پشــتیبانیکرده و در مرحله پیروزیشــکوهمند انقلاب، معینو کمککار من بوده و
دهد.»
هستو کاریکه برخلاف نظر من است انجام نمی
بعدتر همســیداحمد را مسوول تدوینو تنظیمهمه مسائلخود کرد. احمد وقتی امام
(ره) به ملکوت اعلی پیوســت، تنها شد و خیلی بعد از امام (ره) نماند؛ احمد با اینکه در
جایگاهی بود که می توانستهر کاری برایخودشبکند، اما خودشرا کاملگذاشت
کنار، کنار امام(ره). همه مســوولانمملکتو آنهاییکه با امام (ره) کار همیشــگیو
دانند.
بدیلسیداحمد را خوبمی
مداوم داشتند، نقشبی
ای بهترینخدمــاترا به امام خمینی(ره) و
احمد، یار آرام انقلاب بدونهیچحاشــیه
کرد.
انقلاب اسلامی ارائه می
شهید باهنر
«محله شهر»کرمانکه یکی از محلاتقدیمیکرمان استجایبه دنیا آمدن یکی از
ها و روحانیونی استکه حقشاگردیرا برای امام (ره) تمام کرد.
معلم
اشرا بدهند، رفت
توانستند مخارجمدرسه
اشنمی
از همان اول با توجه به اینکهخانواده
خانه. خواندن و نوشــتن و قرآن را آنجا یاد گرفتو رفتحوزه علمیه معصومیه
مکتب
02 ساله بود که
ً
ها تعطیلیدوره رضاخان باز شده بود. تقریبا
کرمانکه تازه بعد از مدت
اشرا شروع کرد. محمدجواد
رفتقم و با همانشهریه طلبگیزندگیو درسطلبگی
اللهطباطباییو امام
الله بروجردی، آیــت
درســشرا خواند و از اســتادهاییمثل آیت
خمینی(ره) اســتفاده کرد. در همیندوران بود که به صورتمتفرقه امتحانکلاس21
را داد و دیپلم گرفت. بعداز مدتیهم در دانشگاه شرکتکرد و با توجه به اینکه مطالب
دانست برایشنداشت، خیلی راحت لیسانسرا
رشته الهیاتچیزی بیشــتر از آنچه می
گرفتو تحصیلاتدانشگاه را رها نکرد و ادامه داد تا دکتری.
همراه آقایهاشــمیرفسنجانی نشریه مکتبشــیعه را راه انداختو آنرا به صورت
ســالنامه و فصلنامه منتشر کرد. اینمجله البته توقیفشد. اولین بار وقتیدر آبادان به
خاطر رســمیتشناختنرژیمصهیونیستی توسطشاه، سخنرانیو به دولتحمله کرد،
ها خیلی باب نبود.
ها هنوز دستگیریروحانی
دستگیر شد. آن موقع
قــرار بود برود ژاپن برایتبلیغ. یکدوره فشــرده زبان انگلیســیگذراند ولیحرکت
امام(ره) در ســال14 شروعشد. آنسال محرم قرار شــد یکعده روحانی، که باهنر
هم جزوشان بود، از روز ششم اوج بیشتر به مجلسبدهند علیه رژیم. از روز 21 محرم
تحت تعقیب بود و دیگر دستگیریو شکنجه و زندان تا انقلاب.
اندازیتشکیلاترفاه، تأسیس
هایدرســیمدارس، راه
هایجدیدرباره کتاب
فعالیت
دفتر نشــر فرهنگاسلامیو ... کارهایدیگر باهنر در زمان انقلاببود. بعداز انقلاب
هایی بــه او داد؛ مثل
ایکه امام (ره) به باهنر داشــت، مســوولیت
هــم با توجه ویژه
ها.
بازگشایی مدارسیا قبل از آن مدیریت اعتصاب
اش
اشکم بود اما توجه
مرد پرکار قبلو بعداز انقلابهرچند وقترسیدگی به خانواده
های
اشدر زمان
اشاز خوشسفر بودن و تأثیرهایعمیقو گسترده
کم نبود. خانواده
کردند که با یکآدم
گویند و اینکه او پدر و همسر خوبی بوده. آنها درکمی
کوتاهیمی
دادند.
معمولیسر و کار ندارند و خودشان را با او تطبیق می
اش
وزیریو بعد هم ریاستجمهوری
دوســت02 ساله شــهید رجایی بعداز نخســت
ترینرئیسجمهور شده و در آنجلسه کذاییشورای
وزیر مردمی
کنارشبود. نخســت
اشبــه ملکوترفت. هم
امنیــتملیو آن انفجار وحشــتناکهمــراه رفیقدیرینه
دانستند و چون او را از تظاهر
ایعارفمســلکمی
هایشمحمدجواد را طلبه
ای
حجره
گویند هنوز که هنوز استشناخته نشده است.
دانستند، می
دور می
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook