95 - page 12

انقلاب اســ می ایرانهر چند به مدد در صحنه بودنمردم و رهبری امام خمینی(ره)
شــانشاگرد
همه
ً
توان از نقشموثر یاران امام(ره) که تقریبا
به پیروزیرســید اما نمی
ها مورد
او بودند، در پیروزیو تثبیتانقلابگذشــت. یارانیکه به خاطر همینکمک
شود به
خشــم دشــمنان مردم و انقلاب قرار گرفتند. در این مجال کوتاه هرچند نمی
همه آنها اشــاره کرد ولیچند نفر که حالادیگر بینما نیستند را انتخابکردیمکه در
شانچرخی بزنیم. شناختایشان البته احتیاج به فرصتیکاملدارد که
آســمانزندگی
شاءالله به دست آید.
ان
شهید بهشتی
تواند
تر باشد؟ چه چیزیمی
تواند از کشته شدن یکآدم سخت
راســتیچه چیزیمی
یکیرا بیشــتر از گرفته شدنجانشعذاببدهد. امام خمینی(ره) درباره شهید بهشتی
گفت: «شهادتاو در برابر مظلومیتشناچیز است...»حالامظلومیتکسیمثل بهشتی
در دورانحکومتشــاه خیلیعجیبنیست. عجیب این استکه مظلومیتمالدوره
پیروزی انقلاب باشد.
ها
سیدمحمد حسینی بهشتیکه از همانکودکی آثار هوشو نبوغشبرایدور و بری
نمایانشــده بود، خیلیزود توانســتدر درسو بحثبه جاهایخوبی برسد. همیشه
کرد. همینهم از او یکمدیر موفقســاخت. اگر یکیدو خصلت
جلوترها را نگاه می
اشهمین دوراندیشــی اســت. آن
تر از بقیه بدانیم، یکی
مهم را بخواهیم در او بزرگ
موقعیکه هامبورگبود و هنوز جمهوری اســ میدر کار نبود. او پیشنهاد دیالوگبا
پاپرا مطرحکرد تا بتواند رویمســیحیانجهان تأثیر بگذارد. بعدها هموقتی انقلاب
آموزها و تأثیر آنها در آینده کشور ماجرایتدوین
پیروز شــد، با نگاه به تعداد زیاد دانش
کتبدرسی را پیگیریکرد.
دکتر بهشــتیکه سابقه شــاگردی امام(ره) را هم داشــت، از روحانیون بسیار روشن
شــناخت. خودش
و تیزبیــن بود که همه ابــزار لازم را برای انجام اهدافشخوبمی
هاییهم که
به عربی، انگلیســی، آلمانیو حتی فرانســویمســلط بود و برایطلبه
گرفتند جایــزه تعیینکرده بود. تعداد کتابهایخارجیکتابخانه
زبانخارجی یاد می
اشاز کتابهای فارسی و عربی بیشتر بود.
شخصی
دید و
قدر معلوماتداشــتکه همیشه جلوتر از جاییکه بقیه مدنظرشان بود را می
آن
کردند. همینمدیریتاو باعثشد
طییکقانون نانوشــته، همه مدیریتشرا قولمی
او کارهایتشکیلاتی نظام تازه به وجود آمده را به عهده بگیرد. اگر آقایمطهرینظام
ریزیکرد.
فکری انقلابرا تأسیسکرد، بهشتیساختار نظام را پی
تشــکیلو مدیریتمجلسخبرگان قانون اساســیکه منجر به تدوین قانون اساسی
فعلیشد، تدوینکتبدرسیو تأسیسحزبجمهوری اسلامیو مدیریتآن از جمله
شناخت.
ها را خوبمی
اشبود. آدم
کارهایمهم او در فعالیتهایسازمانی و تشکیلاتی
شان کجا بیشتر است. با همین دوراندیشی
فهمید کارآیی
ها می
با اطلاعاتکمی از آدم
هایدیگر
صدر و خیلی
اشزودتر از بقیه درباره نهضتآزادی، روی بنی
شناســی
و آدم
دستگذاشتو هشدار داد.
قدر حریفقدری بود که در میانه میدان و با جوانمردی
او هم مثل اســتاد مطهری آن
اندازیشد.
شــد از راه به درشکرد. به همینخاطر پروژه ترور شــخصیت او راه
نمی
کند.
بهشتی در کشــورهایخارجیحسابمحرمانه دارد. بهشــتی درکاخ زندگی می
قدر اینشایعاتپردامنه و گسترده بود که عده ایبه
بهشــتیزن آلمانیدارد و ... . آن
صدر.
خاطر مخالفت با او و جریانشرفتند به دامان بنی
خواستند
ها و شایعاتو می
خوردند از این تخریب
شناختندشحرصمی
ها که می
خیلی
گفتوظیفه ما الانسکوت است. سکوتو چه سکوتیکرد
کاریکنند اما خودشمی
آمد. هم در مورد اتفاقات،
درست از آبدرمی
ً
بینیهای بهشــتی معمولا
بهشتی. پیش
ها...
هم در مورد احتیاجات، هم در مورد آدم
آورد. همان
خواند، عرق اســتاد را در کلاسدرمی
همان بهشــتیکه وقتــیدرسمی
برد، همان
اشرا به گردشمی
داد و خانواده
ها اهمیتمی
بهشــتیکه به تفریحجوان
بهشــتیکه هیچ پرخاشی از او در تاریخ ثبتنشده، همان بهشتیکه در صبوریهمتا
گفتند بوعلیدارد
داد همه می
نداشت، همان بهشتیکه وقتیدر آلمان فلسفه درسمی
دهد، همان بهشــتیکه همه قرارهایشرا به ساعتو دقیقه در دفترچه ثبت
درسمی
بار گفت:«کار انقلابگره
هایشحرف نداشــت. یک
بینی
کرد و منظم بود .... پیش
می
خورده. احتیاج به خون داریم برایجلو رفتنکارها.»
ایمثل او خوندادند و کار انقلابجلو رفت
طولی نکشــید آنحادثه اتفاق افتاد و عده
دید.
دیدند را می
تا رسید به اینجا. همیشه جلوتر از جاییکه بقیه می
معرفیاجمالیچندنفر از همراهان
امام در انقلاباسلامی
مهدیطلایی
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...40
Powered by FlippingBook