94 - page 7

7
نـــــگاه ویـــژه
نــشـریـه نـسـیــم
یعنی تمام کســانی که مدعی دعانویســی
هستندسحر و جادو میکنند؟
* خیر، منظورم این نیســتکه تمام کسانی که چیزی
دهند اهل
نویســند و دستمردم می
را به عنواندعا می
ها دعاهایــیرا که ائمه
ســحر و جادو هســتند. بعضی
نویســند و در اختیار مردم
اند می
معصومین(ع) نقلکرده
دهند این بســیار خوب اســتکه انسانچنین
قرار می
دعاهایی را همراه داشــته باشــد. از جمله آنها دعاهای
مختصری استکه در کتاب«باقی الصالحات» محدث
قمی نوشــته شــده و در ابوابمختلفدر حاشیه یا آخر
کتاب«مفاتیح الجنان» بهچاپرســیده است. همچنین
در این کتاب دعاهایی وجــود دارد به نام «عوذات» به
معنایپناه بردن بهخدا. ریشــه اینکلمه از «اعوذبالله»
نویسند.
آن را «عوضات» می
ً
آید که بعضی اشــتباها
می
نویســند و در
اید که بعضی ایندعاها را می
دیده
ً
حتمــا
بندند. البته
گذارند و بر لباسبچه می
پارچه یا چرمی می
های محکم
این دعاها زیاد قابل اســتناد یا دارای ریشه
نیستند. اما اشکالی ندارد که کسی اینکار را انجام دهد.
توانیم بگوییم اسلام اینعمل را توصیه
با اینحال نمی
کرده اســت. در روایات آمده «حلیمه» دایه پیامبر(ص)
از ترسچشــم زخم تعویذیبه بازویخود بسته بود اما
پیامبر(ص) آن را کندند و بــه دور انداختند. البته برخی
معتقدند چون اینعملقبل از ظهور اسلام بوده بنابراین
ممکن اســتدعایی باطل بوده باشــد ولی این نشانگر
هاییماقبل اسلام دارد. یا
آن اســتکه اینعملریشه
نین، پیامبر (ص) با درختیکه امروزه
ُ
در زمــانجنگح
هم مشابه آن را داریم مواجه شدند که اشیاء بسیاری به
آن بسته شــده بود حتی بعضی از مسلمانان و لشکریان
پیامبر(ص) به دور آنحلقه زدند و طلبکســبحاجت
کردند. پیامبر (ص) بسیار ناراحتشدند و اینعمل آنان
را جاهلی دانستند و امر فرمودند درخترا قطع کنند.
رز» درون انگشترها
ِ
دعاهاییکه به اســم«ح
اند؟
شود چگونه
نوشته می
ر
ُ
رز» به کتاب«الد
ِ
* توصیه ام این اســتکه برای«ح
م الیمین» اثر علامه شــیخمحمدرضا
ُ
الثمینفی التخص
طبســی نجفی که حاج محمد رازی آن را به فارســی
ترجمه کرده اســتمراجعه کنید و از دعاهایغیرمعتبر
دیگر اســتفاده نکنند. متأســفانه گاهی روی بعضی از
این انگشترها از اشــکال نامفهوم و طلسمشده استفاده
در روایاتائمه معصومین(ع) هیچگاه
ً
شــود. مطمئنا
می
این اشکالطلســمی توصیه نشده است اگر هم از ائمه
(ع) مطلبی نقلشده، یا آیاتقرآن استیا حالتدعایی
دارد و اشکالهیچجایگاهیدر اینروایاتندارند و اینها
باطلهستند. تنها مورد
ً
از سحر و جادو آمده اند و کاملا
مجاز استفاده از سحر در اسلام آن استکه برایدرمان
و باطلکردنسحر دیگری به کار رود.
در روایــاتداریم که امامعلــی(ع) دعایی
(دعایمشمول) به فردیعلیلدادند تا بخواند
و شفا بگیرد، که همین اتفاقهم افتاد. آیا این
هماندعانویسی است؟
ایکــه در «مفاتیح الجنان» آمده
تمامــی ادعیه
ً
* اولا
طور که گفتم اینها از بین
موثق نیستند بلکه همان
ً
کاملا
آوریشده.
اند جمع
دعاهاییکه اعتبار بیشتریداشته
ماجرای«دعای مشمول» این استکه امام علی(ع) در
سفر به مکه همراه حسنین(ع) در حالطوافکعبه بودند
که مردی با صدای بلند اشعاری را به صورتمناجات با
روند و مرد
خواند. حســنین(ع) به دنبالصدا می
خدا می
آورند.
یابند. او را نزد امام علی(ع) می
را زیر پرده کعبه می
کند که تکفرزند اســتو بسیار خوشگذران
او نقلمی
و اهل قمار بوده. یکروز پساز از دستدادن اموالش
اندازشرا به او
آورد که پس
در قمار به پدرشفشــار می
کند و او از شــدتخشم دست
بدهد. پدرشقبول نمی
شــکند. در ایــنهنگام پــدر او را نفرین
پدرشرا می
شود. امام علی(ع) ایندعا
کند و دســت او علیلمی
می
کند؛ نه اینکهخود ایندعا را برای
را بــرایاو دیکته می
اند. البته
او نوشــته باشد که بگوییم امام دعانویسیکرده
درباره این دعا شبهاتی وجود دارد که تفصیل آن در این
گنجد. مانند اینکه اگر امام علی(ع) در ســفر
مقال نمی
اینداشــتند و اینکه آن پسر
بودند. بنابرایندر مکهخانه
با دســتمعلولخود دعا را نوشــته یا کسدیگریاین
کار را برایشانجام داده است. علاوه بر این امام علی(ع)
اند دعــا را بر تعویذبندی بگذار و آن را
هیچگاه نفرموده
اند بهجای
بهخود ببند یا از اینقبیلمســائل بلکه گفته
خواندی، این دعا را بخوان و
آن اشعاریکه در کعبه می
از آنطلبشفا کن.
با توجه به اینکه بخشی از دعانویسی از سحر
و جادو میآید و اینکار در اسلامحرام است
چرا دعانویسیبینمسلمانانرواجپیدا کرده؟
شود. و
* اینمســئله از شدتاحتیاجاتمردم ناشیمی
روند که تهذیبنشده
گونه مسائلمی
کســانیسراغ این
ها نیاز به تزکیه و تهذیبدارند تا
باشــند. همه انســان
های الهی ســربلند بیــرون بیایند.
در مقابــل آزمایش
خداوند ســنت ابتلاو آزمایشرا از ابتدایخلقت بشــر
با همان قصه درختممنوعه در بهشــتقرار داده است
خواهد بندگانــشرا آزمایشکند. خداوند در قرآن
و می
فرماید اولین بار ســحر و جادو را توســطدو فرشته
می
ها
«هاروت» و «ماروت» به مردم بابل آموخت اما همان
هشدار دادند که تکفر نکنید. اینکه در اسلام سحر معادل
کفر اســتفقط از روایاتپیامبر(ص) نیامده بلکه از این
تنه
ِ
ف
ُ
حن
َ
ما ن
َّ
ن
ِ
آیه در ارتباط با آن دو فرشــته آمده که «ا
ر » یعنیخود خداوند در اینزمینه هشــدار داده
ُ
کف
َ
فلات
است.
با اینحســابمرجع اصلی دعا در این دنیا
برایگرفتندعا چیست؟
* اول قرآن، چرا که در آیاتمضامین دعایی بســیاری
توان به روایــاتصحیح ائمه(ع) و
وجــود دارد. دوم می
های ادعیه معتبر ماننــد «مفاتیح الجنان»
ســوم کتاب
مراجعه کرد.
مبارزه پیامبر(ص) با خرافه
در اعرابزمانجاهلیتو قبل از بعثتپیامبر اکرم(ص) خرافاتبســیاریرواج داشت.
ها واسطه بین بندگان با خدا و مدبر
پرســتی بود که بنابر اعتقادشان بت
از آنجمله بت
ترینخرافات اعرابجاهلی بوده اســت. از خرافات
جهاننــد. اینخود یکــی از بزرگ
آمد به دم گاوی
دیگریکه بین اعرابجاهلیوجود داشــت این بود که اگر باران نمی
زدند و گاو
ها را آتشمی
بســتند و گاو را به بالایکوهی برده و هیزم
مقداریهیزم می
کردند که این روشدر آمدن باران
پرید. خیال می
بیچاره در اثر آتشبــالا و پایینمی
رفتند و در آنجا
ترســیدند به دروازه می
مؤثر اســت. یا زمانیکه از «دیو» یا «وبا» می
دادند. حتی برخی اوقاتاســتخوانروباهیرا به گردن آویزان
01 بــار صدایالاغ می
دادند. از اینمــوارد خرافه که در کتاب«فرازهایی از
کردنــد و اینکار را انجام می
می
تاریخ پیامبر اســ م(ص) » تألیفآیت اللهســبحانی به آن اشاره شده بسیار است اما
طور که در
ها مبارزه کردند. آن
وقتی پیامبر اکرم(ص) مبعوثشدند با اینخرافه پرستی
کتــاب«تحفالعقول» آمده حضرتهنگام اعزام «معاذ بنجبل» به یمن به او چنین
دســتور دادند که ایمعاذ آثار و افکار و عقاید خرافیرا از میان مردم نابود کنو سنن
اسلام را که همان دعوت به تفکر و تعقل استزنده نما.
خرافه هایقدیمی
یکی از خرافاترایجدر صدر اسلام اینبود که اعرابجاهلیبهخاطر برداشتنادرستی
دانستند و معتقد بودند هر
هایســالداشتند، ازدواج در ماه شوال را جایز نمی
که از ماه
الحدید
ابی
شــود. ابن
ازدواجــیکه در اینماه انجامشــود منجر بهجدایییا مرگمی
گوید: « پیامبر(ص)
البلاغه در فصل بیان احوال و اخبار عایشه می
معتزلیدر شرح نهج
در ماه شــوال با عایشــه ازدواجکرد و عایشه نیز دوستداشــتدختراندر ماه شوال
ام آیا در میان زنان
گفتبا اینکه مندر ماه شــوال ازدواجکرده
ازدواجکنند و بارها می
افزاید: «عایشه
الحدید می
ابی
تر از منسراغ دارید! »سپسابن
پیامبر(ص) خوشــبخت
کردند ازدواج
با اینحرفشدرصدد رد عقیده کســانی بود که در صدر اسلام گمان می
در ماه شوال و بین دو عید (عید فطر و عید قربان ) مکروه و ناپسند است.» امروزه نیز
در بین برخی از مســلمانان به خصوصاهلسنتدر برخی از مناطق آسیا، اینعقیده
باطلکه از همان عقیده جاهلی نشأتگرفته رایج است.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 2,3,4,5,6,34
Powered by FlippingBook