94 - page 34

تحول اخلاقی، یعنی اینکه انسان هر رذیلت اخلاقی، هر اخلاق
زشت، هر روحیهی بد وناپسندی که موجب آزار دیگران یا عقب
ماندگی خود انسان است،آن را کنار بگذارد و به فضایل و زیباییهای
اخلاقی، خود را آراسته کند. در جامعه یی که حسد و بددلی
وکینه نباشد، اگر کسانی صاحب فکرند، آن فکر را در راه توطئه
برای دیگران و تقلب با دیگران و خدعه در کار دیگران به کار
نبرند، اگر کسانی دارای سواد معلوماتند، آن را در راه ضرر زدن
به مردم و کمک کردن به دشمنان مردم به کار نبرند، بلکه همه
ی افراد انسان در یک جامعه، به یکدیگر خیرخواه باشند، به هم
کینه نورزند، به هم عقد و حسد نداشته باشند، به بهای نابودی
دیگران، زندگی خود را سروسامان ندهند و دست یافتن به همه
چیز را نخواهند، این تحول اخلاقی است وحداقل قضیه است.
از بیانات مقام معظم رهبری
1 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...34
Powered by FlippingBook