94 - page 3

نشریهخانوادگی، فرهنگی، اعتقادی
آذر ماه ۶931
|
سالهشتم
|
شماره نود و چهارم
مجتبی دارابی
|
دبیر تحریریه
فرشید شکیبا / م . پارسا / خسرو تاج بخش
|
هیاتتحریریه
الهی
علیسیف
مینا شعرباف/
/
محبوبه ذالیانی
/
حمیدرضا گودرزی
روزبه آقا جری
/
نژاد
امیر دشتی
/
ترنمصادقی
/
عطیه اکبری
پرستو راد
|
ویراستار
ناهید شیروانی
|
دبیر اجرایی
مرکز اسلامی انگلیس
|
صاحبامتیاز
سید محمد رضا برقعی
|
مدیر هنری و طراحگرافیک
مژگانشریعتزاده
|
تصویرگر
Tel
|
+442076045520
Fax
|
+442076044898
Email
|
nasim@icel.com
ماهنامه نسیم
مرکز اسلامی انگلیس
140MaidaVale
London /W9 1QB
دیدگاه مسئولین نشریه نیست.
ً
مطالبدرجشده در این نشریه، الزاما
عطیه
اکبری
سر مقاله۳
نگاه ویژه : جایگاه دعانویسی،فال بینیو رمالیدر اسلام
دهند ۴
ها پاسخمی
مراجع تقلید به پرسش
برخیدعانویسانسحر و جادو میکنند ۶
8
حمیدرضا گودرزی
اند /
با خرافاتدکانساخته
10
محبوبه ذالیانی
کلید در قرآن استنه کوزه دعا نویسان/
در گذر تاریخ
12
مینا شعرباف
خورشید در زندان /
دیـــــنو زندگـــی
14
نفیسه خانلری
هایآخر زندگی/
ثانیه
16
عطیه اکبری
ها همدستشیطان /
ناخنخشک
18
ترنمصادقی
ای... /
ماشاءالله! چه بچه
20
نژاد
امیر دشتی
نشود /
Delete
اطلاعاتمغزتان
22
روزبه آقا جری
تر از مو /
هزار نکته باریک
24
الهی
علیسیف
هایسوار بر رکاب /
ایننگین
مهـمــانمـــاه
گفتگو با فرهاد آئیش62
اخبار مرکز اسلامی82
تــازه هـایعلمــی03
جــــدول23
کلماتقصار 43
با تشکر از اساتید و کارشناسانیکه در تهیه مطالبما را یارینمودند
نشریه نسیم در نگارشبرخی از مطالب از نشریاتمذهبی و ارزشمند منتشر
شده در ایران بهره برده است.
خرافاتدر باورهایمردم
ای برادر تو همه اندیشه ای
ما بقیخود استخوان و ریشه ای
مجموعه ای از باورها ، اعتقادات ، آدابو رسوم ، قوانین و قراردادهای اجتماعی و....که
در شــکلکلی از آن به عنوان فرهنگبومیو اجتماعی یاد میکنیم ، در روح و اندیشه
ما نهادینهشــده که تجلیگر شــخصیتفردیو اجتماعیما می باشد . در اینسیستم
پیچیده روحی/ روانی اگر پایه هایفکریو اعتقادیفرد از اســتحکام و قوام اساســی
و منطقی برخوردار نباشــد ، فرد و به دنبال آن اجتماع دچار انحرافو تزلزلمیشــود که
آسیبهایزیادیرا به دنبالخود خواهد داشت . یکی از پایه های اساسیو ساختاریهر
فرهنگو جامعه ای اعتقاداتو باورهایدینیو مذهبی افراد آنجامعه است. در باورها
و اعتقاداتراستیندینحنیف اسلام و تعالیم اهل بیتعلیهم السلام باورهایخرافیو
بی پایه و اســاس، جایی ندارند و به عکسبا رواج اینگونه افکار و رفتارها برخورد قاطع
شده است . عالمان دین و روحانیون مسئول امور فرهنگی و اعتقادیجامعه و مسئولان
آموزشو پرورشباید در اینراستا تلاشگسترده و جامعیرا در سطحجامعه انجام دهند
تا بخصوصکودکان و جوانان اینکشور دچار اینکج اندیشی و انحراففکری نشوند.
متاسفانه عده ایسود جو در لباسرمالو فال بینو دعا نویسو ...با رنگو لعابدادن
ظاهر مذهبیو قرآنی به گفته و توصیه هایخود ، افراد نا آگاه ، نیازمند و گرفتار جامعه
را هدفقرار داده و آنها را ســر کیســه مینمایند . خداوند نعمتعقلو تمیز را به آدم و
جانشــینخود بر روی اینکره خاکیعطا نموده و انســانهممواره باید عقلو تعالیم
عالمان راستیندین را برای تشخیصحق از باطل بکار گیرد و گولشیاطین را نخورد .
در ایــنشــماره از نشــریه الکترونیکــی نســیم ، عمده مطالــبهمــکاراندر این
زمینــه تهیه شــده و امید میــرود مورد اســتفاده خواننــدگان فهیم آن قــرار گیرد .
خسرو تاج بخش
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 2,34
Powered by FlippingBook