94 - page 11

11
نـــــگاه ویـــژه
نــشـریـه نـسـیــم
افزایشرزقو روزی
گویند اینروزها پولدرآوردنخیلیسختشده تورم
می
توان
کند و مشکلاتاقتصادیرا هیچرقمه نمی
می
بیداد
توان مشــکلی را
حلکرد امــا با چه کنم چه کنم نمی
حلکرد. در چنینشرایطی مجبوریم آگاهانه و با اعمال
ً
مدیریت، سریع خود را از دام نداریو فقر برهانیم. حتما
شما هم یکی از افرادیهســتید که پیگیر راهکارهایی
برای افزایــشرزقو روزی بوده اید. البته رزقو روزی
در روایــاتفقط به رزق و روزیمــادیو پول اطلاق
شــود؛ هر چند که راهکارهایــی برای افزایشرزق
نمی
مادیهم ارائه شده است.
نسخه روانشناسی
برایبهبود وضعیتمادی، دلایلو موانع مادیمختلفی
های مناسب
توان زمینه
می
ریزی
وجود دارد که با برنامه
را فراهم کرد. دلایلمادی افزایشرزقو روزی، تلاش
و دقتدر انتخابکســبو کار و برخورد خوب با مردم
و داشتنحسابو کتابدقیق و موانع مادی آن، تنبلی،
مطالعه
بدرفتاریبا مردم و اقداماتبدونمشــورتو بی
است. کارشناسان معتقدند شناخت این دلایل و موانع و
مان
رعایت آنها تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی
خواهد گذاشت.
نسخه دینی
بنابــر روایات از جملــه موانع معنــوی روزی، گناهان
مختلف اســت. در حدیثــی از امام علــی(ع) آمده
ع
ِّ
س
َ
الله یو
ِ
ر
ِ
غف
َ
اســت
َ
ف
َ
یک
َ
ل
َ
ع
ُ
الارزاق
ِ
ت
َ
ئ
َ
اســت: « اذا ابط
که روزیبرایتو ســختشــد از
فیها / هنگامی
َ
لیک
َ
ع
کند.»
می
اترا وسیع
گناهانتاستغفار کن؛ خداوند روزی
(بحارالانوار، ج 47، ص172).
همچنینصدقه و بخشــشدر راه خدا از اسبابمعنوی
فرمایند: « اذا
می
‌)
افزایشروزی اســت. امام علــی (ع
ه/ هر زمــان فقیر و نیازمند
َ
ق
َ
د
َّ
الص
ِ
ب
َ
وا الله
ُ
ر
ِ
تاج
َ
ــم ف
ُ
قت
َ
امل
شــدید با دادن صدقــه با خداونــد معامله کنید.»
(نهج البلاغه، حکمت852).
رحم از اعمالی اســتکهســببافزایشطولعمر
صله
شــود و تأثیر قابل توجهی در افزایشروزیدارد. از
می
ِ
رحام
َ
الا
ُ
ه
َ
ل
ُ
فرمایند: « ص
می
امام باقر(ع) نقل اســتکه
الاموال / صله رحم اعمال انسان
نمی
ُ
ت
َ
و
َ
ی الاعمال
ِّ
ک
َ
ز
ُ
ت
کنــد.» (کافی، ج 2، ص
می
را پاکیــزه و اموال را زیاد
051، ح 4).
گشایشبخت
دعا برایفراهمشــدنزمینه ازدواج با همسریشایسته
از کارهای مســتحبو مــورد ترغیبخداســت. ائمه
معصومین(ع) در روایاتمتعدد ما را به دعا کردن و نماز
خواندن برایدســتیافتن به یکازدواج موفق توصیه
اند اما علاوه بر راهکارهایمعنوی برای
و سفارشکرده
تواند
می
گشــایشدر امر ازدواج، انجام بعضــی کارها
نتیجه بخشباشد.
نسخه روانشناسی
های
نجمه فرحبخش، کارشــناسروانشناســی راه حل
دهد؛ « نخســتحضور مفید
می
جالبی در اختیار ما قرار
های اجتماعی، فرهنگی،
در اجتماع برای انجــام فعالیت
یا حاضر شــدن در جلســاتمذهبی اســت. چه بسیار
هایی که در همینجلســات زمینــه آنها محقق
وصلت
کند
می
مادر آقا پســری، دختریرا پسند
ً
شــود مثلا
می
گیرد.
می
و ازدواجصورت
دوم: وســاطتافــراد خانواده، بســتگانو به خصوص
تریــنروشدر فرهنگملیو دینیما
والدیــنمتداول
ترین روش
آید. این روشساده
می
برای ازدواج به شمار
ترینراه کسباطلاعاتاولیه و
الحصول
عملیو ســهل
ارتباطاتبعدیاســتکه بیشتر اوقاتنتایج بهتریهم
دهد.
می
سوم: گاهیلازم اســتدو طرف اهم و مهم کنند و از
هاییکه در اولویت
ها به نفع خواسته
خیر بعضیخواسته
هستند بگذرند. سلامتجسمو روانو قابل اعتماد بودن
ها در اولویتقرار دارد و
برایهمه خانواده
ً
فــرد، مطمئنا
تواند جایگزینماشــینو خانه و مجلسعروسی آن
می
چنانی باشد.
نسخه دینی
یکی از بــزرگان، از آیــت الله بهجت برای گشــایش
بختدخترانجوان دســتوریخواستند ایشان در پاسخ
ا
َ
ن
َّ
ب
َ
فرمودند: «آیه47ســوره فرقانرا بســیار بخواند. «ر
َ
ین
ِ
ق
َّ
ت
ُ
م
ْ
ل
ِ
ا ل
َ
ن
ْ
ل
َ
ع
ْ
اج
َ
و
ٍ
ن
ُ
ی
ْ
ع
َ
أ
َ
ة
َّ
ر
ُ
ا ق
َ
ن
ِ
ات
َّ
ی
ِّ
ر
ُ
ذ
َ
ا و
َ
ن
ِ
اج
َ
و
ْ
ز
َ
أ
ْ
ــن
ِ
ا م
َ
ن
َ
ل
ْ
ب
َ
ه
. بار دیگر از ایشــانســوالکردند. دستور دیگری
ً
اما
َ
م
ِ
إ
دادنــد؛ « نماز جعفر طیار بخواند و پساز آندعاییکه
در کتاب«زادالعماد»علامه مجلسیآمده که باید در این
هنگام خوانده شود بخواند و بعد به سجده برود و تلاش
گریه کند (هر چند کم) و همینکه چشــمش
ً
کند حتما
را اشــکگرفت. حاجتشرا از خدا بخواهد. اینکار را تا
زمانیکه حاجتشروا شود انجام دهد».
دوریاز چشمزخم
هایالهیقطعی
اصلوجود چشــم زخم بر اساسآموزه
اســت؛ چنان که در روایات متعددی آمده است«العین
حق» یعنیوجود چشــم زخمحق استو واقعیتدارد.
(مستدرک الوســائل، ج1، ص224) اما آنچه باید بدان
توجه داشــت، جلوگیریاز افراطدر اینموضوع اســت
چون بسیاری از وقایعی که مستند به چشم زخم نیستند
شــوند. بنابراین نباید هر اتفاقی را
می
به آن نسبتداده
یابی و ریشه یابیعلل آن به
دهد، بدون علت
می
که رخ
چشم زخم نسبتداد؛ آنهم با اشاره به شخصخاصی
ساز ایجاد
که چشمشــوریدارد. چنین برخوردیزمینه
فتنه، قطع ارتباط با بســتگانو ســلباعتماد نسبتبه
شود.
می
دیگران
نسخه روانشناسی
توان حسادتدانست.
می
ها را
ریشه برخی از چشم زخم
با اینحال، کســیکه چشــم او دچار این قدرتشده،
تا آنجا که ممکن اســتبه اموریکه مورد شــگفتییا
رویخود
ً
حسادت اوست نگاه نکند یا اگر نگاه کرد فورا
را برگرداند و با دعا و توسل اثر آن نگاه را از بین ببرد.
نسخه دینی
اول: در روایتیدر جلد 29 «بحارالانوار» نقلشــده که
درمانواقعچشــم زخم، خواندن آیه15سوره قلم یعنی
همان آیه «و ان یکاد» است. همچنین به خواندنسوره
ناس، فلق و آیه الکرسی نیز سفارششده است.
دوم: بــر اســاسروایاتصدقــه دادندرمــانو مانع
همه خطرات از جمله چشــم زخم اســت. چنان که در
روایات آمده اســت: « صدقه هفتاد بــ از بلایایدنیا
کند.»
می
را دور
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 2,3,4,5,6,7,8,9,10,...34
Powered by FlippingBook