94 - page 10

10
نـــــگاه ویـــژه
نــشـریـه نـسـیــم
کســانی که بــرایحل مشکلاتشــان بــه دعانویس
با تجویــزاتعجیبو غریبی
ً
کنند معمولا
می
مراجعــه
هایی به
شــوند. آقا یا خانم دعانویسنســخه
می
مواجه
دهد که برای اجرایشباید ســر به کوه و بیابان
می
آنان
ایرا که از محتوای
هر و مومشــده
ُ
بگذارنــد تا دعایم
خبرنــد در بیابان دفن کرده یــا در آب بریزند یا
آن بی
به درخــت آویزان کننــد. انگار یادمان رفتــه که کلید
بیت
مشــکلات ما در کتابخدا و کلام اهل
حل تمامی
السلام) است. آرامشیکه در پناه بردن به قرآنو
(علیهم
شود.
عترتوجود دارد در دکانهیچ دعانویسی پیدا نمی
یادمان باشــد که به گواه بســیاری از کارشناسانعلوم
دینی، برخی از مشکلات را باید با مراجعه به روانشناس
برایهمین استکه در چند
و کارشناسحلکرد. اصلا
دهند.
می
سال اخیر بسیاری از روحانیون مشاوره خانواده
ترین دلایل مردم
با اینحال، در ایــن دو صفحه اصلی
بــرایمراجعه به دعانویسو راهــکار دینیحل آن نیز
است.
مطرحشده
میانزنو شوهر
محبت
ها،
ها، خانه گریزی
هایخانوادگی، سردی
اکثر کشمکش
ها بــه دلیل نبود مــودت، رحمت
هــا و جدایی
بدزبانی
مندی از آرامشروانی اســتبرای اینکه نشــاط
و بهره
میانشما و همســرتان استمرار داشته
روحیو شــفقت
دار شود بهتر است
میانتانعمیقو ریشه
باشــد و محبت
بعضی از نکاتی را که دکتر نجمه فرحبخش، کارشناس
دهــد رعایتکنید تا
می
روانشناســی در اختیار ما قرار
زندگی تان گرم شود.
نسخه روانشناسی
اولین نکته داشتن«گذشت»در زندگی استزنو شوهر
پوشیکنند و خطای
بهتر استاز خطاهاییکدیگر چشم
خودشان را در درجه اول قرار دهند.
میانشما
خواهید تنور عشــق و صمیمیت
می
دوم: اگر
و همسرتانهمیشــه گرم بماند، حواستان باشد یکدیگر
صدا کنید که همســرتان آنرا دوســتدارد.
را با نامی
عزیزم.
ً
مثلا
ها باید دقتبیشتری
هاییکهخانم
سوم: از جملهسیاست
نســبتبه آنداشته باشند این اســتکه شوهرشان را
بدرقه کنند و موقع بازگشــت به استقبالشبروند و اگر
چیزیخریده، از دستشبگیرند و به او خدا قوت بگویند.
البته مرد هم باید با نشاط با همسرشخداحافظیکند و
هنگام بازگشــتبه او خسته نباشید بگوید و از زحماتش
تشکر کند.
چهارم: زنو شوهر باید به آراستگیخودشان توجه کنند
تا خدایناکرده همسرشــان به نامحرم تمایلپیدا نکند.
بیشتر استو زن
ها کمی
البته در اینجا مســئولیتخانم
باید همانطور که اســ م توصیه کرده برایهمسرش
گریکند.
در زیباترینچهره و قیافه جلوه
نسخه دینی
ی نسخه دینی افزایش
حجت الاســ م دهنوی درباره
گویــد: « خوشاخلاقی،
می
محبت بین زن و شــوهر
تواضــع و فروتنــی از جمله راهکارهایی اســتکه در
افزایشمحبتتأثیر دارد». بنابراینما باید با هر کســی
کند همسرمان
چنینرفتاریداشــته باشــیم فرقی نمی
باشد یا برادر یا خواهرمان.
میاندیگران.
محبوبشدن
محبــوبو عزیز بودن بینمردم نیــاز طبیعیو فطری
هر انسانی است. هر انسانی از منفور بودن گریزان است
و دوســتدارد مــورد محبتدیگرانواقعشــود. البته
تر استو تلاش
اینحسدر مورد تازه عروســان قوی
میانخانواده شوهر و در نگاه مادر
کنند تا
می
بیشــتری
شوهر و صد البته شوهرشان عزیز باشند.
نسخه روانشناسی
دکتر فرحبخش برای ایــن موضوع چند راهکار دارد؛
خواهیم نزد چه کسی
می
« اول آنکه باید دقتکنیم که
عزیز شــویمو هدفمانچیســت؟ اگر خداینکرده این
ای
فایده
ً
موضوع از چارچوبشــرع بیرون باشــد، قطعا
ندارد.
برایعزیز بودن، نخســت باید ظاهری آراســته داشته
باشــید. تمیز و مرتــببودن، ناخودآگاه شــما را جذب
کند بعضی از افراد بر اســاستصوری اشــتباه برای
می
افتند و خود را به اشکال
می
جذابشدن به زحمتزیادی
ترینمسئله این
کنند. مهم
می
عجیبو غریبیدرســت
استکه مرتبو هماهنگو در عینحالساده باشید.
تر شوند، بیشتر شلوغ
دوم: بعضی افراد برای اینکه جذاب
کنند غافل از اینکه ســکوتو گوشدادن بیشتر به
می
کند و
می
تر و قابل اطمینان تر معرفی
واقع شما را عاقل
ایمناسب برایصمیمیت است.
این زمینه
ســوم: نرم و ملایمســخن بگویید. با اینروشافراد را
توانید روی آنان تأثیر
می
کنید و به راحتی
می
جذبخود
بگذارید.
ادبــی در کلام و رفتار از جذابیتشــما کم
چهارم: بی
کند. شــما باید هم در ظاهر آراســته باشید و هم در
می
باطنوارسته. وقتیمحترم و مودبو با شخصیتباشید،
شوید.
می
خواهید دید خود به خود جذاب
نسخه دینی
زاده آملیآمده اســت:
اللهحســن
در کتاب«اذکار» آیت
«بــرای اینکه محبوبو عزیز شــوید «یا منهو العزیز
المنیع الغالب» را بســیار بخوانید. گفتــن ذکر «یا خیر
حبیبو محبوب» نیز سفارششده است.
بچه دار شدن
ناباروری مشــکلی اســتکه در زندگی زن و شوهر و
میان آنها تأثیرگذار است.
بروز مشــکلاتروحیو روانی
های پیشرفته و البته گران دست
افرادیکه برایدرمان
به دامان پزشــکو ماما از یکطــرفو عطار، رمالو
شــوند کم نیستند. در اینجا
می
دعانویساز طرفدیگر
نگین بنایی، کارشــناسمامایی راهکاریکوتاه و مفید
دهد که شــاید پیشاز این با آن
می
در اختیارتــان قرار
مواجه نشده باشید.
نسخهعلمی
نابــاروری باعــث ایجاد حــالات روانــیخاصی مثل
شود. تجربه
می
اضطراب، ناامیدی، حســادتو خشــم
طبیعی استاما از آنجا که درمان
ً
این احساســاتکاملا
هایی پیش
ناباروری نسبت به سابق پیشرفتکرده و راه
دهد. بنابراینلازم نیســت بد به
می
پای بیمــاران قرار
دلتان راه داده یا امیدتان را از دســتدهید. اولین نکته
این استکه درصد زنانیکه در اواخر دهه سوم و اوایل
گیرند در
می
دهه چهارم ســنخود تصمیم به بــارداری
حال افزایشاست. اگر یکخانم به خاطر ادامه تحصیل
یا شــرایطشغلیزمان بارداریخود را به تعویق بیندازد،
بهتر اســت بداند توانایی باروریزنان بعد از 53 سالگی
کاهشیافته و در سنین بالاتر از اینکاهشچشمگیرتر
شــود. این تغییراتحتیگاهی زودتر از اینسن
نیز می
شــوند. بنابراین باید با مد نظر قرار دادن
می
هم شروع
این موضوع، تصمیم به تأخیر در بارداری گرفت. مردان
هم باید حواسشانجمع باشد که آلودگیهوا، مواد سمی
تواند در عقیمشــدن آنان نقش
می
و مصرفمواد مخدر
داشته باشد.
نسخه دینی
در جلــد اولکتاب«مکارم الاخلاق»صفحه924، امام
زیــن العابدین(ع) دعایی برای طلــب فرزند توصیه
ل
َ
اجع
َ
و
َ
ثین
ِ
الوار
ُ
یر
َ
خ
َ
نت
َ
ا
َ
و
ً
ردا
َ
ی ف
ِ
رن
َ
ذ
َ
لات
ِّ
ب
َ
کرده اند.: « ر
َ
عد
َ
ی ب
ِ
ل
ُ
ر
ِ
غف
َ
ســت
َ
ی
َ
یاتی و
َ
یح
ِ
ی ف
ِ
ب
ُّ
ر
َ
ب
َ
ی
ً
ا
ّ
لی
َ
و
َ
نــک
ُ
د
َ
ن ل
ِ
ی م
ِ
ل
رکا
ِ
ش
ِ
یه
ِ
ف
ِ
یطان
ّ
لش
ِ
ل ل
َ
جع
َ
لا ت
َ
و
ً
ا
ّ
ــوی
َ
س
ً
لقا
َ
خ
ُ
له
َ
اجع
َ
فاتیو
َ
و
َ
نت
َ
ا
َ
ک
َّ
ن
ِ
ا
َ
یک
َ
ل
ِ
ا
ُ
توب
َ
ا
َ
و
َ
ک
ُ
ر
ِ
غف
َ
ســت
َ
ی ا
ِّ
ن
ِ
ا
َّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا
ً
صیبا
َ
لا ن
َ
و
یم».
ِ
ح
َّ
الر
ُ
ور
ُ
ف
َ
الغ
بیشتریندلایلمراجعه مردم به
دعا نویسانچیست؟
محبوبه ذالیانی
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 2,3,4,5,6,7,8,9,34
Powered by FlippingBook