امروز جمعه برابر با 13 دسامبر 2019

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:15    -    طلوع آفتاب: 07:58     -     ظهر شرعی: 11:55     -     مغرب شرعی: 16:07     -     نيمه شب: 23:02
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Roots -

اذان صبح

اذان صبح

06:15

طلوع آفتاب

07:58

ظهر شرعی

11:55

مغرب شرعی

16:07

نيمه شب

23:02